Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Eiendomsskatt – Gjennomføring av ny alminnelig taksering
Hopp til hovedinnhold

Eiendomsskatt – Gjennomføring av ny alminnelig taksering

 Innhenting av informasjon vil skje i uke 50/51-2014 og taksering vil skje i januar 2015

Eiendomsskatt – Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Selbu kommune skal gjennomføre alminnelig taksering av alle verker og bruk i kommunen. Takseringen skal foretas i henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-3. Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer for takseringen, og skal vedta takster etter forslag fra takseringsfirma. Kommunen har engasjert Verditaksering Kjell Larsen AS til å gjennomføre besiktigelsen og takseringen av alle eiendommene.
 
Innhenting av informasjon vil skje i uke 50/51-2014 og taksering vil skje i januar 2015

Hva er et Verk og Bruk?

Verk og Bruk omtales i eiendomsskattelovens §4 andre ledd og andre punktum:
«Til verk og bruk vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader.”

Listen er ikke utømmende.

Hvilket driftsutstyr skal være med

Spørsmålet er meget vanskelig å generalisere. Svaret avhenger av type drift, og utstyrets karakter.

Det er eiendomsskattelovens §4 andre ledd og tredje punktum at det defineres hvilke bygninger og anlegg som skal regnes sammen med ”verker og bruk”

I andre ledd fjerde punktum er det definert når maskiner og utstyr skal inngå i takstgrunnlaget:

"Bygninger og anlegg skal regnes sammen med verket eller bruket når de hører til eller er nødvendig for verksdrifta. Maskiner, utstyr og anlegg som inngår i takstgrunnlaget for verker og bruk takseres særskilt.
Arbeidsmaskiner og tilhørende ting som kan settes i klasse med slikt, skal derimot ikke regnes med uten at tingen er en part av selve foretaket."

Størrelsen på maskinen har betydning for om den skal være med, men også hvor godt denne er integrert i bygningsmassen rent fysisk.
 
Om maskinene skal tas med beror på en vurdering av tilknytningsforholdet etter fysiske, tekniske samt forretningsmessige kriterier.

Relevante momenter:
• Maskinens størrelse og vekt.
• Hvordan den er festet/integrert til bygningen.
• Er det enkelt å flytte maskinen, og hvilke kostnader og komplikasjoner dette vil medføre.
• I hvilken grad er det gjort bygningsmessige tilpasninger til den aktuelle driften. Er bygningen oppført med det aktuelle formål for øye?
• Bygningsmessige tilpasninger som takhøyde, rominndeling, nedfelling i gulv, støpte fundamenter osv.
• Krever maskinen særlig forsterkning av gulvet?
• Får det noen betydning for restanlegget om maskinene fjernes?
• Vil det være enkelt å finne andre egnede lokaler for maskinene slik at produksjonen kan videreføres der?
• Inngår maskinene i en sammenhengende teknisk prosess?

Det er ikke nok at maskinene er integrert i hverandre hvis det ikke foreligger bygningsmessige tilpasninger, det være seg fysiske tilpasninger ved bygningsmassen, trykkluft, strømkurser, avtrekk el.  Uten en slik type integrering vil det være lett å flytte og installere hele produksjonslinjen i andre lokaler. Hvis maskinene lett kan demonteres og flyttes uten uforholdsmessig store omkostninger, produksjonen lett kan videreføres til andre lokaler, og restanlegget ikke lider noe verditap, må det vurderes hvorvidt maskinene skal medtas.

Oppdatert: 09.12.2014 10:47
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook