Bedrifter i Selbu kommune kan få tilskudd til sommerjobb for ungdom 2022

Bedrifter i Selbu kommune kan få tilskudd til sommerjobb for ungdom 2022

Trøndelag fylkeskommune lyser ut 250 tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år. Hver arbeidsgiver skal gi minst 3 ukers sommerjobb og kan motta inntil 1 ukelønn i tilskudd (7000 kr) pr ungdom. 

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilskuddordningen er et ønske om at ungdom skal bli kjent med arbeidslivet – med de plikter og det ansvar som følger - og at ungdom skal se mulighetene for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.

Prioriterte sommerjobber

Det gis i år tilskudd til sommerjobber innenfor prioriterte områder i Verdiskapingsstrategien for Trøndelag og innenfor helse- og omsorg.

  1. Prioriterte områder i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022- 2025. verdiskapingsstrategi-og-handlingsplan-web.pdf (trondelagfylke.no)

 

Bioøkonomi (F.eks. reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og næringsmiddelindustri.)

 

Opplevelser (F.eks. reiseliv (overnatting/mat), opplevelsesnæringer, museer, markedsføring og formidling.)

 

  • . (Sommerjobber som gir ungdom innsikt i framtidsrettet teknologi – f.eks. innenfor digital transformasjon/IKT, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.)

 

Bare kommunene kan søke om tilskudd – men fordi verdiskapingsstrategien er retningsgivende vil de fleste sommerjobbene være å finne i næringslivet. Ordningen forutsetter altså at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

 

Det kan gis tilskudd også til sommerjobber i kommunal sektor innenfor de samme områdene i verdiskapingsstrategien f.eks. kommunale sommerjobber innenfor renovasjon og avfallshåndtering (teknologi/sirkulærøkonomi) og reiseliv/kultur/museer (opplevelsesnæringer).

 

  1. Helse og omsorg

Mange kommuner sliter med å rekruttere personell til helse- og omsorgsyrkene. Fylkeskommunen vil derfor gi inntil halvparten av tilskuddene til sommerjobber innenfor denne sektoren, f.eks. på alders- og sykehjem. Kommunene kan om de ønsker det søke om tilskudd bare til denne type sommerjobber. Sommerjobber i barnehager og i teknisk etat av typen vedlikehold og plenklipp faller utenfor ordningen.

 

 

Retningslinjer:

1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2002-2007.

2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august. (En arbeidsuke = 25 - 37,5 timer).

3. Det gis ett tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Arbeidsgiver, eller ev. andre bidragsytere, betaler for resterende uker.

4. Kommunen skal gjøre ordningen kjent hos lokalt næringsliv.

5. Hver kommune kan søke om inntil 8 tilskudd.

6. De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff eller mer.

7. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.

8. Utlysingen skal gjøres kjent for relevante bedrifter i kommunen.

9. Arbeidsgivere som synliggjør netto vekst i antall sommerjobber for ungdom prioriteres.

Frister

Send søknad om tilskudd til Selbu kommune innen 25.04.22

Søker får svar innen 16. mai.

Slik kan bedrifter søke

Send din søknad på e-post til postmottak@selbu.kommune.no  innen fristen 25.04.2022. Merk "Sommerjobb for ungdom".

Søknaden inneholde:

Navn på kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
E-postadresse til kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
Telefonnummer til kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
Antall ukelønner/tilskudd det søkes om
Hvilket område tilhører sommerjobben/bedriften (bioøkonomi, opplevelser, teknologi, helse og omsorg)
Hvor mange ungdommer hadde bedriften i sommerjobb i 2021?
Hvor mange ungdommer planlegger bedriften å ha i sommerjobb i 2022?

Selbu kommune kan på vegne av kommunen og lokalt næringsliv søke tilskudd på inntil 8 sommerarbeidsplasser for ungdom i 2022. Det vil gjøres en administrativ prioritering av alle innkomne søknader før oversendelse til fylkeskommunen. Alle søkere vil bli kontaktet etter fristen, 30. april.

Spørsmål

Ta kontakt med leder HR og kommunikasjon i Selbu kommune Anne Overland, mobil 41649732