Bygging av ny Selbu ungdomsskole

Bygging av ny Selbu ungdomsskole

Bygginga av ny Selbu ungdomsskole er godt igang. 
Se video fra framdrifta!

Framdrift oktober 2020
https://fb.watch/2y-jpZD_QN/

Framdrift i november 2020
https://fb.watch/2y-DlU-eyV/