Detaljreguleringsplan Selbu sentrum sør (inkl. Biltomta) på høring!

Detaljreguleringsplan Selbu sentrum sør (inkl. Biltomta) på høring!

Dette er reguleringsplanen som blant annet regulerer "biltomta", og som har blitt omtalt som den nye sentrumsplanen. Det er Granby Næring AS som er tiltakshaver.

Jf. plan- og bygningsloven §5-2 og §12-10 sendes forslag til detaljregulering for Selbu sentrum sør ut på høring og til offentlig ettersyn. Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i Hovedutvalg for samfunnsutvikling 09.0602022 (sak 42/22) og i Det faste utvalg for plansaker 14.06.2022 (sak 32/22).

Høringsuttalelser og merknader til planforslaget må oversendes til kommunen innen 07.10.2022.