Endring av reguleringsplan Vikaengene - Haverneset, ved Haverneset

Endring av reguleringsplan Vikaengene - Haverneset, ved Haverneset

Selbu kommune har mottatt søknad om endring av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset. Planområdet omfatter Haverneset.

Endringen berører eiendommen gnr./bnr. 63/220. Saken sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  Søknaden er innsendt av GeoTydal AS på vegne av tiltakshaver Havernesset Eiendom AS.

Hensikten med planendringen er å legge til rette for fritidsbebyggelse (både som leiligheter og frittliggende fritidsboliger), og videreføring av dagens hotelldrift og en eventuell utvidelse i arealer som er tidligere regulert til hotelformål.