Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Klikk for stort bilde(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.  

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke
Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper:
•    Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
•    Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
•    Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor. Kommuner kan søke om tilskudd.
Søknadsfrist er 4. desember 2020.
Mer info og søknadsskjema finner du på https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/
Spørsmål kan rettes til  Tove.Storhaug@selbu.kommune.no, tlf. 957 88 063.