Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt ved Sørungen, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/33

Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt ved Sørungen, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/33

 Høringsfristen settes til 29.10.19.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring etter 1.gangs behandling i det faste utvalg for plansaker den 27.08.19, sak PS 36/19. 

Nedenfor følger relevante plandokumenter, saksframlegg og politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling i planutvalget 27.08.19.

 

Plankart planforslag detaljregulering SkjeftesosenII PlanID 2018-000-6 sist revidert 06092019.pdf (PDF, 372 kB)

Planbestemmelser planforslag detaljregulering Skjeftesosen II PlanID 2018-000-6 sist revidert 06092019.pdf (PDF, 338 kB)

Planbeskrivelse planforslag detaljregulering Skjeftesosen II PlanID 2018-000-6 sist revidert 06092019.pdf (PDF, 338 kB)

ROS-analyse - Allskog - datert 26.06.19.pdf (PDF, 3 MB)

Biologisk Kartlegging datert 08.10.18 ifm. detaljregulering Skjeftesosen II ved Sørungen.pdf (PDF, 5 MB)

VA-notat Sweco fra prøvegraving i felt Skjeftesosen II datert 11.09.17.pdf (PDF, 501 kB)

VA-plan hyttefelt Skjeftesosen II GeoTydal datert 25.06.19.pdf (PDF, 3 MB)

saksframlegg 1.gangs behandling detaljregulering planforslag Skjeftesosen II PlanID 2018-000-6.pdf (PDF, 4 MB)

politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling planforslag detaljregulering Skjeftesosen II ved Sørungen -planutvalg 27.08.19.pdf (PDF, 58 kB)

 

Høringsuttalelse 
avgis her via  elektronisk høringsskjema​

eller sendes per e-post: postmottak@selbu.kommune.no eller
per post til Selbu kommune, avdeling Plan,areal, teknikk, 7580 Selbu.