Sammen i Selbu – 0-24 samarbeidet

Sammen i Selbu – 0-24 samarbeidet

Har du lyst til å bidra i utviklingen av Selbu kommunes tjenester for barn, unge og familier? Har du tanker, ideer eller erfaringer som du ønsker å dele? Ta kontakt med prosjektkoordinator Vibeke Slind på tlf. 40436790 eller e-post vibeke.slind@selbu.kommune.no hvis du er interessert!

Vi trenger din stemme! 

Selbu kommune startet høsten 2020 opp et tverrsektorielt prosjekt på sektor helse og sektor oppvekst. Prosjektet heter Sammen i Selbu – 0-24 samarbeidet, og viser til at målgruppen for prosjektet er utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier.
Målet er at Selbu kommune skal bli enda bedre på å hjelpe barn, unge og familier som har utfordringer. Hjelpen skal ta utgangspunkt i barnets eller familiens behov, ikke tjenestenes behov. Familier skal ikke oppleve å være kasteballer mellom tjenestene, tvert imot skal hjelpen være koordinert og helhetlig, slik at man sammen finner gode løsninger for den det gjelder. 
Vi vet at mange barn, unge og familier i kortere eller lengre perioder kan ha ulike utfordringer. Det kan for eksempel være foreldre med rusavhengighet eller psykiske vansker, lavinntektsfamilier, barn med atferdsutfordringer eller lærevansker, barn som opplever vold eller overgrep i hjemmet – blant mange andre utfordringer. Vi vet også at disse barna har større risiko for å havne utenfor arbeidsliv og samfunnet for øvrig senere i livet, enn barn uten slike utfordringer. Gjennom prosjektet skal Selbu kommune se på hvordan vi samarbeider på tvers av tjenester for å hjelpe disse barna, hva som fungerer godt og må bygges videre på, og hva som må gjøres annerledes for å fungere bedre.

I prosjektet er det viktig for Selbu kommune å lytte til hva brukerne av tjenestene, altså innbyggerne, mener. Vi vet at mange har tanker og ideer om hva som er viktig for å hjelpe barn og familier som har utfordringer, og dette ønsker vi å høre om. Alle har vi erfaringer å bidra med, fordi vi en gang har vært barn, ungdom eller familie selv.se

Hør tanker fra kommunedirektør og ordfører: 
Stig Roald Amundsen og Ole Morten Balstad om 0-24-samarbeidet (MOV, 18 MB)

Her finner du to filmer som er relevant å kikke på: 

Film om Stian: https://vimeo.com/291453010

Film om barna som faller utenfor: https://vimeo.com/251162591

Bidra i utviklingen av Selbu kommunes tjenester for barn, unge og familier

Så har du lyst til å bidra i utviklingen av Selbu kommunes tjenester for barn, unge og familier? Har du tanker, ideer eller erfaringer som du ønsker å dele? Vi trenger din stemme!

Vi søker alle mulige personer, om du er ung, gammel, fattig, rik, sprek, sliten, pensjonist, trener, onkel, tidligere rusmisbruker, mor, innvandrer, bestefar, ufør, nabo, venn – eller ingen av delene.