Søknad om utslippstillatelse fra kloakkrenseanlegg på Mosletta - Høring

Søknad om utslippstillatelse fra kloakkrenseanlegg på Mosletta - Høring

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 13 søkes det om ny utslippstillatelse fra kommunalt renseanlegg på Mosletta.

Det søkes om bygging av renseanlegg for 180 personekvivalenter med utslipp av renset avløpsvann til Kvennbekken/Bogstadelva.
Eksisterende renseanlegg skal fjernes når nytt renseanlegg er bygd.

Søknad om utslipp av renset avløpsvann fra Mosletta (PDF, 156 kB)

Grunnlag for dimensjonering av Mosletta avløpsrenseanlegg (PDF, 528 kB)

Situasjonsplan (PDF, 424 kB)
 

 

Høringsfristen er 08.07.2022