Tiltakspakke til næringslivet

Tiltakspakke til næringslivet

Vedtatt i Formannskapet i Selbu 31. mars 20 

1. 50 000,- avsettes til Næringsforeningen i Værnesregionen(NIV) som da blir vårt kompetanseorgan for bedriftene i forbindelse med søknader om statlige støtteordninger. Pengene tas fra tilleggsbevillinger fra formannskapet. Det er en forutsetning at dette gjelder alle bedrifter i Selbu, også de som ikke er medlemmer i næringsforeningen, og Selbu Vekst blir kommunens bindeledd opp mot NIV.

2. Tre millioner kroner bevilges til investeringbudsjettet til dekking av kommunale egenandeler i infrastrukturprosjekt. Dette kan være seg både bredbånd, mobil, vei, næringsareal etc., men betinger da også en støtte fra andre instanser, offentlige og/eller private. Beløpet finansieres fra kapitalfond (25300903).

3. En million kroner avsettes i driftsbudsjettet på rammeområde 1/politisk nivå til bruk på tiltak som kan begrense uheldige virkninger i Selbusamfunnet, også dette betinger at andre aktører, offentlige og/eller private er med på et spleiselag. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

Rådmann får i fullmakt til å overføre ubrukte midler til neste år.

Disponeringen av pkt. 2. delegeres til rådmann.

Disponeringen av pkt. 3. legges til ordfører, varaordfører og opposisjonsleder som kan fatte vedtak via e-post eller andre digitale organer.