Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24

Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Har du forslag på meddommere, send forslaget innen 1.mars 2020 til Selbu kommunen, enten per post, epost eller via edialog

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.
I tillegg må vedkommende

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Hva vil det si å være meddommer

Hvem kan bli meddommer