Varsel om flomfare - skadeforebyggende tiltak du selv kan gjøre

Varsel om flomfare - skadeforebyggende tiltak du selv kan gjøre

Det er i år mye snø i fjellene, og i forbindelse med smeltingen mener NVE det er en betydelig flomrisiko i Nea. Statkraft bekrefter det samme og sier ved store vassføringer er det fare for at vannet går over sine bredder både langs Neavassdraget og ved Selbusjøen.

Det er derfor viktig at en tar noen forhåndsregler på lavereliggende arealer og områder som vanligvis er flomutsatt. Løse gjenstander som kan bli tatt av vannmassene bør flyttes til et sikkert sted. Vi tenker da spesielt på:

  • Jordbruksareal
  • Rundt bygninger og gapahuker
  • Idrettsplasser og forsamlingsplasser
  • Campingplasser