Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Barn og familie - Barnehage - Informasjon barnehage
Hopp til hovedinnhold

Informasjon barnehage

 Alle barn mellom 0 og 6 år har rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt. Selbu kommune har full barnehagedekning.

For detaljert informasjon om barnehagen i Selbu, se "informasjon barnehage" til høyre.

 
Opptakskriterier
 
Barn med rett til plass etter Barnehagelovens § 12 a:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage i samsvar med denne loven med forskrifter.

Blant søkere med rett til plass etter barnehagelovens § 12 a, prioriteres søkere etter følgende kriterier:
 
  • Familie med alvorlig sykdom. Med sykdom forstås i denne forbindelse alvorlig, varig sykdom/funksjonsheming hos barnets foreldre eller søsken.Erklæring fra lege eller spesialist må kunne legges fram.
  • Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
  • Barn av kommunalt ansatte der kommunen har problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere. Admnistrasjonsutvalget avgjør i hvert enkelt tilfelle hviøke stillinger det skal gjelde.
  • Barn i minoritetsspråklige familier.  
 
 Følgende uprioriterte kriterier inngår i totalvurderingen av søknader:  
  • Barnegruppens totale sammensetning/barnehagen avgjør behovet
  • 5-åringer
  • Hjemmemiljø, herunder: boforhold, lekekamerater, trafikk, søsken.
  • Familiesituasjonen, herunder: enslig mor eller far, barnets behov for miljøforandring, foreldrenes arbeidsbyrde, andre familieforhold.
Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Selbu kommune følger disse satsene.
 
Foreldrebetaling:

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

 

 

 

 
Oppdatert: 12.10.2017 15:24
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook