Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Barn og familie - Barnehage - Barnehageplass
Hopp til hovedinnhold

Barnehageplass

 Alle barn mellom 0 og 6 år har rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt. Selbu kommune har full barnehagedekning.

Søknadsfrist for 1. hovedopptak er 1. mars (plass fra 15. august)
Søknadsfrist for 2. hovedopptak er 1. november (plass fra 1. januar)
 
Informasjon om 1. hovedopptak blir klart i april.
 
Søknad om barnehageplass sendes kommunen på elektronisk søknadsskjema. Hovedopptakene kunngjøres i lokalpressen og på denne nettsiden.
 
Barn som har fått plass i barnehagen beholder denne til barnet begynner på skolen eller plassen sies opp skriftlig. Det er en måneds oppsigelsestid.
 
Oppvekstsjefen foretar opptak av barn etter innstilling fra styrerne ved de enkelte barnehagene. Opptaket kan påklages. Hovedutvalg oppvekst er klageorgan.
 

Opptakskriterier:

Prioriterte kriterier:

 • Barn som etter sakkyndig vurdering trenger opphold i barnehage.
  Uttalelse fra sosialleder, barnevernkonsulent, helsesøster eller PPT må følge søknaden.
 • Funksjonshemmede barn og barn som står i fare for å utvikle funksjonshemming eller har behov for ekstratiltak i forhold til barnehagelovens § 13, såfremt barnet kan ha nytte av tilbudet. Foreldre/foresatte avgjør.
 • Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i det forebyggende barnevern.
 • Barn med funksjonshemmede eller varig syke foreldre. Grundig dokumentasjon fra helsevesen, PPT eller annen instans må foreligge.
 • Barn av kommunalt ansatte der kommunen har problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere. Administrasjonsutvalget avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke stillinger dette skal gjelde.
 • Barn av innvandrere/flyktninger.

Følgende uprioriterte kriterier inngår i en totalvurdering av søknader:

 • Barnegruppens totale sammensetning/barnehagen avgjør behovet
 • 5-åringer
 • Hjemmemiljø, herunder: boforhold, lekekamerater, trafikk, søsken.
 • Familiesituasjonen, herunder: enslig mor eller far, barnets behov for miljøforandring, foreldrenes arbeidsbyrde, andre familieforhold.
Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Kommunestyret bestemmer hvor mye en barnehageplass ved de kommunale barnehagene skal koste.
 
Foreldrebetaling:

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Reduksjon må søkes hvert år. Det må søkes til Selbu kommune, Sektor oppvekst.
Utfylt selvangivelse gjelder som dokumentasjon.

Se søknadsskjema og veiledning:
 
 

 

 

 
Oppdatert: 15.05.2015 12:04

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook