Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Flyktningetjenesten

 Flyktningetjenesten skal ha ansvaret for opplæring, etablering og bosetting, og skal arbeide med veiledning og integrering av de bosatte flyktningene. Inkludering av innvandrere er ikke bare et kommunalt ansvar.

​Flyktningekoordinator Selbu kommune:

Vibeke Slind - tlf 404 36 790

vibeke.slind@selbu.kommune.no​ 

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten er kommunens mottaksapparat for flyktninger som kommer til Selbu. Tjenesten har kommunikasjon mot IMDI (http://www.imdi.no/no/Bosetting/) og kommunens tjenesteområder, og sikrer at flyktninger knyttes til opplæring og språkpraksis. Flyktningetjenestens virksomhet reguleres i hovedsak av lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80).
 
Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Deltakerne har etter loven rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag. Rett og plikt til å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram på fulltid. Voksenopplæringen ivaretar oppgaver som bidrar til at flyktningene tilegner seg norskkunnskaper for bedre å integreres i samfunnet.
 
Tjenestens hovedoppgave er å koordinere bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakgrunn. Flyktningene skal støttes i å etablere seg på nytt i en fremmed kultur og i Selbusamfunnet. Empowerment, hjelp til selvhjelp og ansvar for eget liv skal være bærende i Selbu kommunes arbeid med de som blir bosatt som flyktninger og deltakere i introduksjonsloven.

At deltakerne skal bli boende i Selbu etter introduksjonsperioden er et viktig mål for flyktningetjenesten. Samarbeid med næringsliv og andre aktører er viktig for å integrere flyktningene i samfunnet og bidra til måloppnåelse med tanke på arbeid og utdanning. Frivillige, lag og organisasjoner er også sentrale samarbeidspartnere før inkludering i samfunnet.​​

Oppdatert: 21.02.2019 12:16
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook