Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Serviceerklæring

 Serviceerklæring for Selbu kulturskole
– vedtatt i hovedutvalg for oppvekst  14.11.2014

 
a) Eierforhold
Selbu kulturskole eies og drives av Selbu kommune. Skolen ledes av rektor, og har eget samarbeidsutvalg der brukergruppene er representert.
 
b) Kulturskolens formål, innhold og utforming
Kulturskolens målsetting er formulert i egen plan for oppvekstsektoren i Selbu.
Kulturskolens formål er å gi undervisningstilbud i kunst- og kulturfag til alle barn og unge, uavhengig av bosted og økonomi. Deltagelse i kulturskolen er frivillig, og er et supplement til den obligatoriske grunnskolen. Kjernefag er musikk, visuelle kunstfag og dans. Det kan også gis undervisning i andre relaterte kunstfag (eks teater, skrivekunst).
Skolen skal gi tilbud om individuell opplæring innenfor en tidsressurs som sikrer et godt faglig tilbud. Det skal også finnes tidsressurs til samspill og tverrfaglige prosjekter i kulturskolen. I tillegg bør det også settes av ressurser til faglig samarbeid med grunnskole, barnehage og det frivillige kulturliv.
Kulturskolen er på samme tid et lokalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og det frivillige kulturlivet.
Kulturskolen må kunne administrere ordning med utlønning av dirigenter og instruktører i kor, korps og orkestre i det frivillige kulturliv. Kulturskolen dekker 25% av brutto lønnskostnader for musikklag for barn og unge.
 
c) Opptakskriterier
Søkere tas opp som elever etter skriftlig søknad. Opptak gjelder til søkeren har nådd slutten av videregående alder (normalt 19 år). Dersom kulturskolen ikke lenger kan gi tilbudet, kan elever i stedet henvises til et annet tilbud i kulturskolen.
Hovedopptak og avslutning av elevforholdet skjer en gang hvert år. Frist bekjentgjøres i media, og er for tida primo mai måned. Søknad og oppsigelse skal være skriftlig. Opptak gjelder for minimum ett år. Unntak er kurs og prosjekter av kortere varighet enn ett år, samt førsteårselever (nye elever), som gis anledning til å slutte etter første semester. Elever kan delta i flere tilbud i kulturskolen.
- Prioriteringer ved opptak:
Dersom det er flere søkere enn det er kapasitet til, kan søkere settes på venteliste. Ingen søkere bør stå på venteliste mer enn ett år. Grensen på ett år kan fravikes dersom søker på venteliste endrer søknaden til å gjelde et annet tilbud. I så fall kan søknaden betraktes som en ny søknad. Ved opptak kan skjønnsmessige vurderinger av søkerne legges til grunn. Generelt skal likevel søkere på venteliste prioriteres, eldre søkere prioriteres foran yngre søkere, og funksjonshemmede og andre særskilte søkere kan prioriteres.
 
d) Pris og hvem som fastsetter nivået på skolepengene
Det betales egenandel for deltagelse i kulturskolen. Egenandelen kreves normalt inn hvert halvår (semester). Det gjelder ulike egenandeler for ulike tilbud. Den som er ansvarlig søker er også ansvarlig for at egenandelen blir betalt. Plikt til å betale egenandel løper til plassen blir sagt opp skriftlig, og gjelder normalt ett skoleår i gangen. Påbegynt semester betales fullt ut, med mindre plassen fylles av en annen søker.
Kommunestyret fastsetter pris og moderasjonsordninger for egenandeler. Undervisningsmateriell betales av elevene. Det kan kreves papiravgift (materiellavgift) for utlevert materiell (fotokopier etc).
 
e) Undervisningstilbudets innretning – fagtilbud og målgrupper.
Undervisningstilbudet skal være innrettet mot behov og etterspørsel i kommunen. Det skal tilstrebes et bredt tilbud. Innen musikktilbudene skal det gis tilbud innen de musikksjangre som tradisjonelt har forekommet i kommunen - klassisk / korps / pop og rock / folkemusikk og jazz. Innen visuell kunst, dans og ev andre kunstfag, skal kulturskolen gi gruppebasert undervisning der individuell opplæring ivaretas så langt det er mulig. Tilbudene begrenses til de områder der det er mulig å skaffe kvalifiserte lærerkrefter.
 
Målgrupper
a) Førskolebarn, der det gis egne småbarnstilbud.
b) Barn og unge i grunnskole.
c) Ungdom i videregående alder.
d) Voksne kan få opplæring etter skjønnsmessig vurdering.
e) Barn og unge i kommunen som ikke er elever i kulturskolen.
 
Undervisningen skal kunne gis i skoletida (kl 0830 – 1400) når forholdene tillater det og eleven selv ønsker det. Dette skjer i et samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Kulturskolen fastsetter tid og sted for undervisning, men følger elevens ønsker så langt som det er mulig. Undervisning av barn og unge på kveldstid bør være avsluttet innen kl 2000.
Undervisningen følger skoleåret, normalt med ukentlig undervisning. Undervisningen kan konsentreres i deler av skoleåret (prosjektundervisning). Bortfall av undervisningstimer må elevene akseptere når det skyldes nødvendig fravær hos lærer som ikke kan erstattes av kvalifisert vikar. Dersom det faller bort mer enn 4 timer pr skoleår skal kompensasjon i form av ekstraundervisning (seminarer) eller redusert egenandel vurderes.
 
f) Kvalitet på tilbudene
Kulturskolen skal gi individuell opplæring i tråd med opplæringslovens bestemmelser, og benytte undervisningsmetoder som bringer elevene opp på et stadig høyere ferdighetsmessig nivå, i tråd med elevens forutsetninger og ønsker. Elever som sikter mot utdanning innen kunstfag skal forberedes til opptaksprøver og ellers sikres riktige kvalifikasjoner for å påbegynne slik utdanning. Undervisningen skal i stor grad være innrettet mot små og store elevgrupper, men individuell undervisning gis i en del musikkfag, etter skjønnsmessig vurdering.
 
g) Veiledende norm for undervisningstimenes lengde
Enkeltundervisning: minst 20 minutters time
Gruppeundervisning med to elever: minst 30 minutters time
Gruppeundervisning med tre eller flere elever: minst 45 minutters time.
Større grupper og prosjektundervisning etter faglig skjønn.
I tillegg til hovedundervisningen gir kulturskolen tilbud om samspillundervisning, seminarer og liknende. Slike tilbud har begrenset omfang, skal være motiverende og utviklende for elevene, og skal normalt være gratis. Elever kan ikke kreve å delta i slike ekstratilbud, men kan bli gitt tilbud etter faglærers vurdering.
 
h) Utadrettet virksomhet
Kulturskolen skal delta i det lokale kulturlivet med både elever og lærere. Elevene skal kunne delta iforestillinger, være representert på utstillinger og liknende minimum hvert skoleår.
 
i) Samarbeid med grunnskole, barnehage og videregående skole.
Kulturskolen skal tilby kompetanse i kunstfag også til barn og unge i kommunen som ikke selv er elever i kulturskolen. Dette skjer gjennom et samarbeid med grunnskole og barnehage, der kulturskolens lærere kan delta i undervisningen, i samarbeid med de aktuelle institusjonenes undervisningspersonale og ledelse.
 
j) Informasjon og kontakt
Kulturskolen har egne nettsider der relevant informasjon om virksomheten er publisert. Kontaktinfo til ledelse, ansatte og samarbeidsutvalg finnes der. For kulturskolens elever og foresatte finnes i tillegg adgangskontrollerte informasjonssider. Digitale medier benyttes til kommunikasjon mellom kulturskole og elever / foresatte.
 
Oppdatert: 05.01.2015 13:09
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook