Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Brann- og feiervesen

 Brannsjef for Selbu og Stjørdal er
Bjørn Rønning tlf 900 94 466
Brann meldes over nødnummer 110. Man får da kontakt med den sentrale alarmsentralen i Trondheim som melder videre til Selbu brann- og feiervesen.


 

Generelle henvendelser kan rettes til
Stjørdal brann og redningstjeneste 74 83 38 50.​
​​

Ved andre henvendelser kan brannvakta i Selbu nås direkte
på mobiltelefon 97 55 97 68 (ikke SMS) eller
stajonsmester Per Erik Eidem 975 59 766


Brannbil.JPG


Feier: Ola Torkjel Flakne, mob. 480 70 233

 

Bålforbud.

Vi har mange forespørsler om bålforbud og hvordan dette skal håndteres. Som vi leser forskriften er det bålforbud i tidperioden 15 april til 15 september. Det betyr at det ikke er lov å gjøre opp ild i eller nærheten skog og annen utmark uten tillatelse fra brann og redningstjenesten. Alle som gjør opp ild gjør dette på eget ansvar og må forholde seg til brannvesenets retningslinjer.

I tidsperioden som faller utenfor angitt tidsrom må forholdene vurdere​s slik at det er trygt og sikkert å gjøre opp ild.

Vi gjengir gjeldende paragraf i Forskrift om brannforebygging.

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.


 

Søknad om Bålbrenning
 

 
Melding om arrangement
Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokale tilsynsmyndigheter, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.
Arrangementer

Brannvesenet er opptatt av brann- og personsikkerheten ved større arrangementer i Selbu. I den sammenheng vises det til meldeplikten i Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v (brann- og eksplosjonsvern loven) § 7 - tiltak ved store arrangementer:
Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokale tilsynsmyndigheter, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.
Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.
Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten


Brannsikkerhet ved arrangementer

Hvis DU skal avholde større arrangementer er sikkerhet en grunnleggende del av et vellykket arrangement. Det finnes mange eksempler fra andre land der mangel på nettopp dette har fått store og alvorlige konsekvenser.
En avgjørende del av brannsikkerhetsarbeidet er å foreta en risikoanalyse som innebærer kartlegging, analyse og forebygging av brannfaren i forbindelse med arrangementet.
Ansvar i forbindelse med brannsikkerhet avhenger av om lokalet eies eller leies. Hvis arrangøren selv eier lokalene, har han fullt ansvar for både forebyggende og utøvende brannsikkerhetsarbeid. Hvis arrangøren leier lokalet, har han det utøvende ansvaret under arrangementet. Under et arrangement må arrangøren alltid ha en ansvarlig for brannsikkerheten (brannansvarlig).
Forskrift 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn regulerer alminnelig plikter til å forebygge brann og eksplosjon. Den stiller brannforebyggende minstekrav til eier og bruker av en bygning og til virksomhet det her er tale om.
Når det skal avholdes konserter er brannsikkerhet viktig. Slike arrangementer øker risikoen for brann, og konsekvensene av en brannulykke kan være svært alvorlige når mange mennesker er samlet på et lite sted. Göteborg - brannen i 1998 førte til 63 dødsfall i et musikklokale som følge av at en av rømningsveiene var blokkert. Det er derfor svært viktig at bygning og utstyr er vedlikeholdt og kontrollert, og at rutiner er godt innarbeidet for å forebygge og redusere skadeomfang.
 
Melding om arrangement
Send mail til: postmottak@selbu.kommune.no merket "Melding om arrangement"
I mailen skal følgende beskrives:
1.      Tid og sted for arrangementet
2.      Ansvarlige personer / kontaktinformasjon
3.      Arrangementets innhold (bygningsbeskrivelse, installasjoner, branntekniske hjelpemidler)
4.      Arrangementets omfang (antall personer, tekniske hjelpemidler, arealer, og annet som er involvert)
5.      Sikkerhetsprosedyrer rundt arrangementet rettet mot brannsikkerhet / personsikkerhet (risikoanalyse)
6.      Beskrivelse av rømningsveier sett i forhold til persontall og tilgjengelig rømningstid
7.      Prosedyrer for evakuering
8.      Oversikt over sikkerhetspersonell (antall, rutiner, ansvar, opplæring)
9.      Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område
10.  Eventuelt andre punkter som er viktig for den totale sikkerheten ved arrangementet
Melding om arrangementet skal sendes Brannvesenet senest 14 dager før hendelsen, slik at det foreligger god tid til å skaffe nødvendig informasjon, samt gjøre nødvendig grep for å opprettholde en tilfredsstillende sikkerhet for publikum.

Spørsmål rundt melding om arrangement kan rettes til Forebyggende avdeling Stjørdal 74 83 38 50 eller på mail til 
postmottak@selbu.kommune.no
 

 
Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

 
Stjørdal brann- og redningstjeneste har utarbeidet kommunale retningslinjer som gjelder for nye bygg i Selbu. Dette er ikke en erstatning for gjeldende lover og forkrifter men et suplement.

 

​​
Oppdatert: 05.06.2019 09:22
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook