Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Krisehåndtering

 Selbu kommunes ansvar ved en større ulykkes- eller krisesituasjon er å bistå de ordinære innsatsorganer; politi, brannvesen, redningstjeneste, sykehus og sivilforsvar.

Selbu kommune - kriseberedskap
 
Skulle en katastrofelignende hendelse inntreffe kan kommunen i løpet av svært kort tid måtte sette i verk ekstraordinære tiltak. I slike tilfelle vil det ikke være mulig å følge kommunens ordinære beslutningsprosess. Kriseledelsen vil da bli etablert og tar det overordnede ansvaret for å gjennomføre de tiltak som kreves av kommunen.
 
Kommunen må bl.a. være forberedt på disse oppgaver ved en krisesituasjon:
 • Ta hånd om skadde personer
 • Informasjon til pårørende, befolkningen og media
 • Yte bistand ved evakuering fra utsatt område
 • Innkvartering og forpleining av forulykkede, pårørende eller redningsmannskaper
 • Forsyningsstøtte til redningsmannskaper
 • Sikre helsemessig trygge næringsmidler inklusiv drikkevann
 • Sikre nødstrøm ved strømstans "
 • Gjennomføre regulerings- og rasjoneringstiltak
 • Rette opp skader på kommunikasjoner, vannforsyning og andre anlegg
 • Rydde et skadested og yte innsats for å beskytte miljøet
 • Verne kulturelle verdier

Selbu kommunes kriseledelse per april 2017

Navn
 
Jobb tlf.
 
Mob. Tlf.
 
Rådmann Stig Roald Amundsen, leder av kriseledelsen
 
73816700
 
99253407 
 
Ordfører Ole Morten Balstad, kontakt mot presse/publikum
 
73816700
 
99527020 
 
Sektorsjef Oppvekst Geir Håvard Mebust 
73816700
 
90056893 
 
Tjenesteleder Bygg og Eiendom Marius Sørensen
73816700
46620318
 
Sektorssjef Ragnhild Wesche Kvål
 
 
73816700
 
95765674
Tjenesteleder Servicetorget Gerd Fuglem
73816700
95964549
 
Beredskapskontakt Ingrid Rolseth Holt
 
73816700
 
90603016

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen,
(kommuneoverlege i Værnesregioen),                                    91510792 

 
Psykososial bistand (Kriseteam) i Selbu: 
 
Det psykososiale teamet utkalles ved hendelser som ikke kan håndteres av det ordinære hjelpeapparatet. Teamet vil være underlagt kommunens overordnede kriseledelse.
 
Teamet skal forberede, koordinere og organisere det psykososiale omsorgsarbeidet i forbindelse med hendelser som krever kommunal kriseinnsats. Teamet skal trekke inn relevante ressurser basert på hendelsens natur. Behov for ekstra ressurser meldes til sektorsjef helse og sosial som sørger for at det kalles inn. Vanligvis vil det være legevaktslegen AMK eller nødetatene som først ser behovet for aktivering av psykososialt team.
 
Det psykososiale teamet skal formelt aktiveres av rådmannen eller dennes stedfortreder. I de tilfellene andre aktiverer f.eks. legevakt varsles rådmannen og sektorsjef.
 
Hvordan få hjelp:
 
Henvendelse via Selbu kommunes legekontor: tlf. 73 81 68 25
 
Utenfor legekontorets åpningstid og i helger og høytider:
Kontakt legevakten i Værnesregionen, tlf. 116 117
  
 
Politiet:  tlf. 112 eller 02800
 
Både politi og legevakt skal ha kjennskap til hvordan Selbu kommunes psykososiale kriseteam kan aktiveres.
 
 
Oppdatert: 12.02.2019 10:13
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook