Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplanens arealdel
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel - siste versjon vedtatt i kommunestyret 27.06.16

 Kommuneplanens arealdel for perioden 2014-2024 ble egengodkjent i kommunestyret den 27.06.16 med korreksjoner som følge av megling med sektormyndighetene den 27.08.15.

 
27.08.2015 var det megling mellom Selbu kommune og sektormyndighetene rundt foreslåtte tiltak i planen som det var fremmet innsigelse til.
 
For fullstendig oversikt over områder som det var heftet innsigelser til og som dermed er unntatt rettsvirkning, se vedlagte protokoll fra Fylkesmannen datert 27.08.15, og protokoll samordnet protokoll fra Fylkesmannen og Statens Vegvesen, datert 06.11.15.
 
27.06.16 ble planen 3.gangs behandlet i kommunestyret (korreksjon etter 2.gangs behandling i kommunestyret 16.06.14).  Da ble endringer som følge av utfall fra meglingsmøtet med sektormyndiehtene som fant sted  27.08.2015 i Trondheim, bakt inn. Se protokoll nedenfor fra Fylkesmannen vedrørende aktuelle uavklarte innsigelser og utfallet av disse, protokoll datert 16.10.2015.
 
Kommunen og FMST-reindrift kom ikke til enighet på to områder under meglingen 27.08.2015, disse områdene ligger enda inne til kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) , som vil fatte endelig vedtak.
 
I tillegg har det vært en egen prosess rundt uavklarte innsigelser som Statens Vegvesen fremmet, se vedlage protokoll datert 06.11.15. 
Våren 2017 har det vært møter og befaring hvor både kommunen og Vegvesenet deltok for å prøve å finne løsninger rundt uavklarte innsigelser som Vegvesenet fremmet.
 
De uavklarte innsigelsene til kommuneplanens arealdel fremmet fra Statens Vegvesen ligger per dags dato inne til KMD, som i likhet med de uavklarte innsigelsene fra FMST- reindrift, vil fatte endelig avgjørelse.
 
 
Plankart og planbestemmelser og retningslinjer vedtatt i kommunestyret 27.06.16 er å betrakte som rettskraftig. Unntaket er de uavklarte innsigelse fra FMST-reindrift og Statens Vegvesen til enkelte områder. Områder med uavklarte innsigelser er altså ikke rettskraftige, og vises ikke i plankartet datert 27.06.16.
 
Etter at KMD fatter endelig avgjørelse rundt uavklarte innsigelser, vil plankart - og bestemmelser oppdateres i tråd med KMDs avgjørelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdatert: 23.06.2017 10:11
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook