Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Næring - Landbruk - Skogbruk
Hopp til hovedinnhold

Skogbruk

 

Skogskjøtsel og Skogkultur

Skogskjøtsel skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidas utfordringer.
 
Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, skifte av treslag, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting. Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet.
 
 
Skogfond
Skogfond er en tvungen fondsavsetning i forbindelse med salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket.

Vedtaket om skogfond er hjemlet i skogbruksloven. Fylkesmannen utbetaler skogfondsmidler etter tilråding fra skogeier og etter godkjenning av kommunen. 
 
Skogfond kan brukes til:
- Skogkulturtiltak
- Bygging, ombygging, opprusting og vedlikehold av skogsveger
- Miljøtiltak
- Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
- Investeringer i bioenergitiltak
- Skogforsikring
- Kompetansehevende tiltak
- Oppmerking av eiendomsgrenser
- Merverdiavgift
Med unntak av merverdiavgifta gis det 85% skattefordel ved bruk av skogfond.
 
 
Tilskudd
I Selbu kan det søkes om tilskudd for planting, markberedning, ungskogpleie og tynning.
 
Det kan i tillegg søkes om tilskudd for drift i bratt terreng. Forutsetningen er at det brukes tau- eller kabelbane.
 
 
 

Lenker 

Lov om skogbruk (skogbrukslova)

 

 

 

Oppdatert: 26.05.2015 12:31
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook