Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Næring - Landbruk - Tilskuddsordninger i landbruket
Hopp til hovedinnhold

Tilskuddsordninger i landbruket

 

Produksjonstilskudd
er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger. Søknad om tilskudd innenfor disse ordningene er samkjørt i et felles søknadsskjema for hver søknadsomgang.
 
Søknadsfrister er:   20.januar og 20. august
 
Søknadsskjema (papirutgave) blir sendt ut til tidligere søkere. Nye søkere kan laste ned skjema på slf.dep.no eller henvende seg til Selbu Kommune for å få papirutgaven av søknadsskjemaet.
 

Søknaden kan leveres elektronisk via altinn.no eller leveres til landbrukskontoret innen søknadsfristen.

HUSK!  Ha koder til altinn klar i god tid før søknaden skal sendes

 

Regionalt Miljøtilskudd (RMP-midler)
For å få innvilget Regionalt Miljøtilskudd må søkerne være berettiget produksjonstilskudd og ha miljøplan trinn 1. Aktiviteten det søkes støtte til må foregå i Sør-Trøndelag. For en del av ordningene er det krav om miljøplan trinn 2. For

Søknads
skjema fås tilsendt eller kan fås på landbrukskontoret.
 
Søknadsfrist er 20.august
 
Les mer på fylkesmannen.no
beitelag som søker om tilskudd til organisert beitebruk må laget være godkjent av Fylkesmannen. 

 

Tilskudd til Spesielle Miljøtiltak i Jordbruket (SMIL)

 Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Les mer:  Forskrift om tilskudd til Spesielle Miljøtiltak i Jordbruket

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Selbu Kommune

Søknadsfrist er fortløpende

 

NYTT FRA 2013: TILSKUDD TIL GRØFTING

Gjennom jordbruksforhandlingene 2012 ble det enighet om å avsette midler som tilskudd til grøfting. Fra og med 2013 gis det kr 1000,- pr dekar grøftet areal. Søknad skal inneholde grøfteplan med kart.

 

SYKDOMSAVLØSNING 
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018

sykdomsavløsning.pdfsykdomsavløsning.pdf

På nettsidene til Landbruksdirektoratet kan dere finne ytterligere informasjon – blant annet en instruksjonsfilm om hvordan søknaden skal fylles ut: ​


Bygdeutviklingsmidler

Hovedmålgruppe for BU-midlene er personer og bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Andre som på en særlig måte medvirker til utvikling av bygdene kan også komme inn under BU-ordninga

Det kan søkes om:
   
 • Etablererstipend til å forberede og etablere ny virksomhet, både til utviklingsfase og etableringsfase.
 • Tilskudd til bedriftsutvikling  
 • Tilskudd til investeringer innen tradisjonelt landbruk eller nye næringer (tilleggsnæring)  
 • Tilskudd til investeringer ved generasjonsskifte
 •  Rentestøtte
 •  
Når det skal tildeles BU-midler til et konkret tiltak, gjelder følgende prioritering:
   
 • Midlene skal være utløsende for at tiltaket blir gjennomført Det er krav om bedrifts- og /eller samfunnsøkonomisk lønnsomhet:  
 • Utviklings- og tilretteleggingstiltak må vise vekstpotensiale  
 • Investeringstiltak må være bedriftsøkonomisk lønnsomme

Samspill mellom flere aktører har prioritet

Nyskapning har høy prioritet 
 
Aktuelle søkere bes ta kontakt med Selbu Kommune, landbrukskontoret.

 

 

Les mer:  Innovasjon Norge  ;  Forskrift om midler til bygdeutvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ 

Oppdatert: 18.09.2018 14:24
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook