Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Jakt og fangst

 Om jakt og fangst og jegerprøve.

Fallviltsordningen

Fallviltsordningen omfatter vilt som er sykt eller skadd, bla. trafikkskadd vilt.
Ved trafikkskade plikter den som forvolder skaden å varsle om dette. Det skal straks varsles til politiet på tlf nr 02800, og politiet varsler videre til den som skal ta seg av dette på den praktiske måten.
 
Selbu kommune har avtale med Selbu Jeger- og fiskerlag, som har en gruppe for ettersøk og eventuell avlivning av fallvilt. Husk derfor tlf.: 02800 om uhellet skulle inntreffe og man kommer ut for en viltpåkjørsel.
 

Søknadsfrister i forbindelse med hjortevilt og bever i Selbu kommune

Som hjortevilt regnes rådyr, hjort og elg. Det drives jakt på alle disse innen Selbu kommune. Bever har vi relativt lite av i Selbu kommune men det drives også jakt på denne arten. I forbindelse med jakten har Selbu kommune frister som må overholdes i løpet et jaktår.

Eventuelle endringer vedrørende areal, valdorganisering, nye avskytingsavtaler, forslag på tildeling, minsteareal eller annet som har betydning for årets storviltjakt sendes Selbu kommune innen 1. april samme år. 

Tildeling  rådyr

Nye bestemmelser gjør at de som har areal på minimum 5000 daa (10 x minstearealet på 500da), kan søke om kvotefri tildeling av rådyr, men det betinger at det skal legges fram driftsplan for området det søkes for.
 
De som ikke oppfyller arealkravet til kvotefri tildeling kan søke på ”gammelmåten” ved å levere inn søknadsskjema som ble sendt ut sammen med fellingsrapport for det gjeldende år. Tildeling skjer da på hver enkelt parsell det må vedlegges kart over jaktområdet. Søknad om tildeling av rådyrjakt sendes Selbu kommune innen 1. april. 
 

Minstearealet

Tildelingsområder som vurderer justering av minstearealet (elg, hjort, rådyr ) bes sende begrunnet søknad til Selbu kommune innen 1. april.
Minstearealet for elg er i Selbu i dag på 2000 da.
 

 

Jakttider

Følgende jakttider er gjeldende for Selbu kommune i følge sentrale forskrifter:
 
Elg ​ 25.09. – 31.10.
Hjort ​ 01.09. – 23.12.
Råbukk ​ 10.08. – 23.12.
Rådyr ​ 25.09. – 23.12.​
Bever ​ 01.10. – 30.04.​
 

Tidsplan – Årskalender for lokal forvaltning av hjorteviltet og bever 

De frister som er satt opp nedenfor er relatert til årets storviltjakt, og det er viktig at fristene blir overholdt slik at de endelige vedtak kan fattes i Hovedutvalg for bygdautvikling sitt møte mai/juni 2013.
  • Møte i Hjorteviltregion: mars
  • Forandring vedrørende areal, minsteareal, valdorganisering, ny     avskytningsavtaler
  • Forslag/søknad om tildeling 2013 (Elg, Hjort, Rådyr): 1. april 
  • Selbu Utmarksråd Uttalelse / tilrådninger angående storviltjakta 2013: 
    Innen 1. mai
  • Hovedutvalg bygdautvikling politiskbehandling, tildeling mai/ juni
  • Utsending av fellingstillatelser: juni
  • Eventuelle klagesaker
Rapporteringsfrister:
-    sett elg, elgkjever                            1. november
-    fellingsrapport elg                          10. november
-    sett hjort, fellingsrapport hjort           3. januar
 -   fellingsrapport rådyr                         3. januar
 

Bever

Etter søknad fra kommunen åpnet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag jakt på bever i Selbu kommune pr. 01.01.01. Kommunen hadde forut gjennomført kartlegging av beverbestanden i kommunen. Det meldes fortsatt om beveraktivitet innen kommunen, og det oppfordres på det sterkeste til å ta ut eventuelle skadedyr i ordinær jakttid. Uttak av skadedyr ved bruk av Viltlovens § 13 anses ikke lenger aktuell. Beveren er en forholdsvis ny viltart i vår lokale fauna, og mangel på tradisjon og kunnskap om jakt og fangstmetoder gir seg trolig utslag i at interessen for jakt synes liten. 
En oppfordring til grunneiere/rettighetshavere må bli at utviklingen følges nøye slik at eventuelle skadedyr tas ut innenfor tildelte kvoter i ordinær jakttid.

Søknad om godkjenning av vald for jakt etter bever sendes Selbu kommune innen 15 mai. 
Søknadsfrist for tildeling av beverkvoter er 1. juli
 
Slik ser det ut etter at beveren har vært på ferde.
Beverskader

 Skuddpremieordningen i Selbu

Selbu kommune har skuddpremie på følgende arter:
Rødrev       kr 500
Mår           kr 300
Grevling     kr 200
Villmink     kr 100
Kråke          kr 40
Ravn            kr 40
 
For at skuddpremie skal kunne utbetales må gyldig jegeravgiftskort fremvises av jegeren. Det må også innleveres alle 4 labbene av hvert dyr eller begge føttene av kråke og ravn. Slik innlevering av labber/føtter skal avtales med Unni Killi tlf 97559758
Utbetaling av skuddpremie foretas i all hovedsak i mai/juni hvert år.

Jegerprøven

Selbu kommune arrangerer hvert år eksamen i jegerprøven, dette er et samarbeide med Selbu jeger- og fiskerlag.
Det er Selbu jeger- og fiskerlag som står for undervisningen og har her dyktige instruktører, Selbu kommune deltar ved å ta påmelding til kurset og å avholde eksamen. Eksamen blir som oftest avholdt i april/mai.
Du må fylle 14 år eksamensåret for å kunne avlegge eksamen i jegerprøven, nærmere info om dette vil du få når du melder deg på kurset.
 

Selbu utmarksråd

 
Du kan lese mer om Selbu utmarksråd her.
 
Oppdatert: 31.08.2016 13:34
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook