Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten

Informasjon om tjenesten og hovedmandat

 • Flyktningetjenesten i Selbu er organisert under sektor oppvekst
 • Flyktningetjenesten i Selbu ble opprettet i 2014 og bosatte de første fra Eritrea på høsten i 2014. 56 flyktninger fra Syria og Eritrea har blitt bosatt siden 2014, når man ikke regner med barn født etter bosetting i Selbu. 2019 er første år siden oppstart, at kommunen ikke har bosatt flyktninger. Dette fordi vi ikke fikk anmodning fra IMDi om å bosette i 2019.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) er det overordnede lovverket som kommunen jobber etter i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 • Flyktningetjenesten har etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ansvar for bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven, samt familiegjenforente av disse. Flyktningstatusen følger dem i 5 år etter bosetting, så det er i denne perioden vi har ansvaret for oppfølging av denne gruppen.
 • Flyktningetjenesten har også ansvar for kvalifisering av bosatte flyktninger, i tett samarbeid med voksenopplæringa, kommunale og private arbeidsplasser, lag og organisasjoner i kommunen.
  • Flyktningene har, dersom de fyller vilkårene etter introduksjonsloven, rett til introduksjonsprogram i inntil 2 år, der målet er arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram
 • Vi er opptatt av god samordning av tjenester rundt flyktningene som bosettes, og har derfor stort fokus på helhetlig oppfølging og tverrfaglig samarbeid
 • Grunnpilarene i arbeidet er empowerment, hjelp til selvhjelp og ressursfokus

Samarbeid med frivilligheten

 • Flyktningetjenesten har tett samarbeid med Selbu frivilligsentral og lokale lag og organisasjoner i arbeidet med å inkludere flyktningene i lokalsamfunnet. I dette arbeidet bidrar mange frivillige på ulike områder
 • Eksempler på aktiviteter man kan gjøre som frivillig sammen med flyktningene
  • Leksehjelp der man blir knyttet opp mot konkrete personer etter behov
  • Øvelseskjøring med bil som er tilgjengelig på frivilligsentralen
  • Være fadder/besøksvenn
 • Vi har behov for flere frivillige. Ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 97409162 eller oss i flyktningetjenesten dersom du ønsker å bli frivillig!

Flyktningestjenesten i Selbu sin Facebook-side