Skoleskyss

Skoleskyss

Trafikksikkerhet på Bellflata

Enkelte elever kan få gratis skoleskyss. Noen får skoleskyss fordi de bor langt unna skolen, har vanskelig eller farlig vei til skolen, mens andre kan få det på grunn av nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom.

Rett til skyss på grunn av lang skolevei er regulert i opplæringsloven §§ 7-1 og 7-2.

Du har rett til gratis skoleskyss dersom

 • du går i 1. klasse og skoleveien er målt til over 2 km
 • du går i 2-10 klasse og skoleveien din er målt til over 4 km
 • du går på videregående og skoleveien er målt til over 6 km
 • du har varig eller midlertidig funksjonshemming
 • du har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen

Hva regnes som skolevei?

Det står i forarbeidene2 at «Skolevegen skal reknast frå dør til dør etter farande veg». Veien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste farbare vei. Dersom det er flere inngangsdører eleven kan bruke på skolen, skal det måles til døren lengst unna, uavhengig av om eleven faktisk bruker denne døren3. Hva som er en farbar vei blir ikke begrenset av om veien er offentlig eller privat. Skiftende forhold ved ulike årstider kan også ha betydning for hva som regnes som elevens skolevei, f.eks. om det er mulig å komme seg frem på en sti.

2) Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 175
3) Tolkningsuttalelse om avstandskriteriet i § 7-1.

Bussruter i Selbu finner du på ATB sine sider her

NB. Nye ruter fra og med 22. november 21. 

Skjema

 • Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste gangbare veg, private veger eller stier, eller gang- og sykkelveg. Selbu kommune og Trøndelag Fylkeskommunen bruker denne avstandsberegneren for å måle avstand fra ditt hus til din lokale skole. 
 • Har du delt bosted, må skjema for botidsfordeling fylles ut.
 • Har eleven lang vei fra hjemmet til bussholdeplass kan det innvilges skyss til og fra bussholdeplass. Dette er det AtB som vurderer og godkjenner etter faste regler. 
 • Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.
 • Har du særlig farlig skoleveg mellom bosted og bussholdeplass? Da fyller du ut dette skjemaet
 • AtB har mye informasjon på sin hjemmeside. Der finner du også alle søknadsskjema i forbindelse med skoleskyss

Trenger du hjelp til å skrive ut skjema eller har du andre spørsmål, ta kontakt med skolen.

Alle skjema skal leveres skolen.

Trøndelag fylkeskommune sine regler om skoleskyss finner du her

6-åringer på skolevei - foreldrehefte

Særlig farlig eller vanskelig skolevei?

Mer informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider her

Barn som oppholder seg i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare, og det kan ofte være vanskelig for barn å forholde seg til trafikk. For å få rett til gratis skoleskyss må det foreligge en «særlig risiko». Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven mestrer.

Ved vurderingen av om veien er «særlig farleg eller vanskeleg», må det gjøres en objektiv og en subjektiv vurdering.

 • Objektiv vurdering: Kartlegge alle relevante forhold ved veien og trafikkforholdene og vurdere om dette er «særlig farlig eller vanskelig»
 • Subjektiv vurdering: Vurdere om den enkelte eleven har forutsetninger for å ta seg forsvarlig frem i det aktuelle trafikkbildet.

 

Det er egne regler for skoleskyss for særlig trafikkfarlige strekninger i Selbu

Bell skole:

Strekningen Skarodden til Brennmyra: 1.- 7. trinn - hele året. 8.-10. trinn - vinterskyss 15.11-31.3.

Sjøbakksvingen: 1.- 4. trinn - hele året / 5.-7. trinn - vinterskyss 15.11-31.3.

Selbustrand skole:

Løvåssvingen og Stamnessvingen: 1.– 4. trinn - hele året / 5.-10. trinn - vinterskyss 15.11-31.3.

De som kommer inn under disse reglene for særlig trafikkfarlige strekninger, trenger ikke søke.

Søknad med begrunnelse for særlig farlig skolevei sendes til postmottak@selbu.kommune.no , eller leveres i servicetorget, Gjelbakken 15 på rådhuset. Søknaden vil vurderes ut i fra gjeldene regelverk.

Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

Mer informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider her

Elever kan ha rett på skyss som følge av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. Dette er regulert i opplæringsloven § 7-3, og gjelder uten hensyn til avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Disse elevene vil også ha rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO) og rett til skyss før skoledagen er over dersom funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen gir behov for det. De vil ikke ha rett til skyss til og fra leksehjelp eller i skoleferier.

Det er to vilkår som må være oppfylt for å få rett til skyss etter denne bestemmelsen:

 1. Eleven må ha en funksjonshemming eller en midlertidig skade eller sykdom
 2. Funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen må gjøre at eleven/deltakeren har behov for skoleskyss

Trygg trafikk sine veiledere finner du her

Ny skiltplan på Bellflata

Skiltplan Bell 2 170621 (PDF, 281 kB)

Skiltplan Bell 170621 (PDF, 166 kB)