Skoleskyss

Skoleskyss

Enkelte elever kan få gratis skoleskyss. Noen får skoleskyss fordi de bor langt unna skolen, har vanskelig eller farlig vei til skolen, mens andre kan få det på grunn av nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom

Du har rett til gratis skoleskyss dersom

  • du går i 1. klasse og skoleveien er målt til over 2 km
  • du går i 2-10 klasse og skoleveien din er målt til over 4 km
  • du går på videregående og skoleveien er målt til over 6 km
  • du har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • du har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen

Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste gangbare veg, private veger eller stier, eller gang- og sykkelveg.

AtB har mye informasjon på sin hjemmeside. Der finner du også alle søknadsskjema i forbindelse med skoleskyss. Her ligger også oppdaterte skoleruter.

Har du delt bosted, da må skjema for botidsfordeling fylles ut.

Har eleven lang vei fra hjemmet til bussholdeplass kan det innvilges skyss til og fra bussholdeplass. Dette er det AtB som vurderer og godkjenner etter faste regler. 

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Trenger du hjelp til å skrive ut skjema eller har du andre spørsmål, ta kontakt med skolen.

Trøndelag fylkeskommune sine regler om skoleskyss finner du her.  Her vil du også finne en portal for å måle avstand fra ditt hus til din lokale skole. 

Har du farlig skoleveg mellom bosted og bussholdeplass? Da fyller du ut skjemaet som ligger her.

Alle skjema skal leveres skolen.

Det er egne regler for skoleskyss for særlig trafikkfarlige strekninger i Selbu.

Bell skole:

Strekningen Skarodden til avkjørsel Flønes: 1.- 7. trinn - hele året.

Sjøbakksvingen: 1.- 4. trinn - hele året / 5.-7. trinn - vinterskyss 15.11-15.3.

Selbustrand skole:

Løvåssvingen og Stamnessvingen: 1.– 4. trinn - hele året / 5.-7. trinn - vinterskyss 15.11-15.3.

Øverbygda skole:

Langs 705: 1.- 4. trinn - hele året.