Hva er Sammen i Selbu

Hva er Sammen i Selbu

 

Bakgrunnen for prosjektet:

Selbu kommune startet høsten 2020 opp et samarbeidsprosjekt på sektor helse og sektor oppvekst. Prosjektet heter «Sammen i Selbu, 0-24 samarbeidet», som viser til at målgruppen for prosjektet er barn og unge mellom 0-24 år og deres familier.

Målet er at Selbu kommune skal bli enda bedre på å hjelpe barn, unge og familier som har utfordringer. Hjelpen skal ta utgangspunkt i barnets eller familiens behov, ikke tjenestenes behov. Familier skal ikke oppleve å være kasteballer mellom tjenestene, tvert imot skal hjelpen være koordinert og helhetlig, slik at man sammen finner gode løsninger for den det gjelder.

Vi vet at mange barn, unge og familier i kortere eller lengre perioder kan ha ulike utfordringer. Det kan for eksempel være foreldre med rusavhengighet eller psykiske vansker, lavinntektsfamilier, barn med atferdsutfordringer eller lærevansker, barn som opplever vold eller overgrep i hjemmet – blant mange andre utfordringer. Vi vet også at disse barna har større risiko for å havne utenfor arbeidsliv og samfunnet for øvrig senere i livet, enn barn uten slike utfordringer. Gjennom prosjektet skal Selbu kommune se på hvordan vi samarbeider på tvers av tjenester for å hjelpe disse barna, hva som fungerer godt og må bygges videre på, og hva som må gjøres annerledes for å fungere bedre. Målet er at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring, da man ser at grunnkompetansen man får med seg, ofte er svært viktig for å kunne mestre livet videre.

Informasjon om prosjektet (POTX, 22 MB)

Hør ordfører og kommunedirektørens tanker om prosjektet

 

 

Her finner du to filmer som er relevant å kikke på:

Film om Stian: 

 

Film om barna som faller utenfor:

Les mer om satsningen 0-24 samarbeidet her