Søk om helse- og omsorgstjenester

Søk om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret tar i mot søknader, henvendelser, informerer, avklarer bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges. 

Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet, i Selbu kommune har Forvaltningskontoret denne funksjonen.

Koordinerende enhet skal være ‘døra inn’ til kommunale tjenester, samt et sted å henvende seg til for brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Enheten skal bidra til å sikre helhetlige, tverrfaglige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for flere tjenester.

Koordinerende enhet har etter helselovgivningen overordnet ansvar for:

 • Arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.
 • Utvikle rutiner og møteplasser for samhandling, informasjon og kompetanseutvikling på tvers av fag og organisering.  
 • Være det naturlige knutepunktet mellom 1. og 2. linjetjenesten. 
 • Ha ansvar for veiledning, vurdering og tildeling av kommunens helsetjenester. 

Forvaltningskontoret har åpningstid tirsdag og torsdag fra kl. 09.00-13.00.

Ta kontakt på tlf. 40031166 for avtale.

Det skal søkes via elektronisk søknadsskjema:

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Dersom du må ha papirskjema, kan du bruke

 

Klage på helse- og omsorgstjeneste

 

Hva kan du klage på?

 • Vedtaket du har fått
 • Innholdet i tjenesten du får

Klage på vedtaket

 • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.
 • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
 • Klagen må være postlagt før fristen går ut
 • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen
 • Klagen sendes til forvaltningskontoret via post eller via eDialog. E-post kan også benyttes, men sensitive opplysninger bør ikke sendes der. 

Hva skjer etter klagen er sendt inn?

Tjenesten går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Fylkesmannen i Trøndelag som avgjør saken.

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med innholdet i helsetjenesten du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på stedet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Trøndelag som gjør en vurdering av saken. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

 

Kontaktinformasjon

Kontoinformasjon til Forvaltningskontorets avdelinger

Klage

Ønsker du å klage på et vedtak eller tjenesten du mottar?

Om søknadsprosessen

Alle som skal søke på pleie- og omsorgstjenesten må søke skriftlig på angitt søknadsskjema.
Søknaden sendes forvaltningskontoret i din kommune.