Kontingentkassa

Kontingentkassa

Kontingentkassa skal bidra til at barn i alderen 6 - 18 år får muligheten til å delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge skal kunne delta på organiserte aktiviteter. Det gis ikke tilskudd til privat bruk. 

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist), og midler fordeles inntil kassa er tom.

Søknadsskjema for søknad om tilskudd fra kontingentkassa

Hvor mye

Inntil kroner 3.000,- i tilskudd pr. person pr. år. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til for eksempel deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Hvem kan søke (på vegne av barnet)

Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis barnevernstjenesten, NAV, forebyggende helse, ungdomskontakten, fritidssenterledere med flere som har kjennskap til barnet/ungdommen, kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt. Søkeren må vurdere om et bidrag fra kontingentkassa er avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Lag- og foreninger kan ikke benytte kontingentkassa i tilfeller hvor det er vanskelig å kreve inn kontingenter.