Klage på vedtak

Klage på vedtak

Klage på vedtak i byggesak

Hvis du er misfornøyd med et vedtak, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen sendes:


e-post: postmottak@selbu.kommune.no
eller per post til Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu