Priser og gebyrer for arbeider etter Plan og bygningsloven - Byggesaker år 2021

Priser og gebyrer for arbeider etter Plan og bygningsloven - Byggesaker år 2021

Hva koster det med byggesak

Gebyrer for arbeider etter Plan og bygningsloven PLBL § 33-1) Byggesaker
Pkt Tekst Pris
3.1 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2.980,-
3.2 Tiltak, ett - trinns behandling
3.2.1 Boligbygg, garasjer m.m.
Nybygg enebolig 12.220,-
Nybygg tomannsbolig 22.270,-
Nybygg rekkehus/flermannsbolig pr. boenhet (min. 2 enheter ) 10.970,-
Nybygg, tilbygg og påbygg 92,- /m² BRA (min 2.980,-)
3.2.2 Andre bygg enn bolig
3.2.2.1 Hytte/fritidsbolig 14.340,-
3.2.2.2 Nybygg/Tilbygg/ Næringsbygg, etter medgått tid 1.440,- /t (min. 2.980,-)
3.2.3 Byggetiltak som forutsetter spesiell behandling 1.310 kr/t
3.2.4 Varige konstruksjoner og anlegg 2.500,-
3.2.5 Vesentlig fasadeendring og endring av bærekonstruksjoner 2.500,-
3.2.6 Bruksendring uten bygningsmessig arbeid 2.500,-
3.2.7 Riving av bygninger, med krav om uttalelse fra sektorinteresser 5.930,-
3.2.8 Nye tekniske installasjoner 2.500,-
3.2.9 Deling/bortfesting av eiendom 2.500,-
3.2.10 Oppdeling/sammenføyning av bruksenheter 2.500,-
3.2.11 Søkn. om oppsetning av skilt, reklame, gjerde mot veg m.m.
Pr. tiltak 2.500,-
Skilting som fornyes. Ombygging (samme størrelse) 0,-
3.2.12 Vesentlige terrenginngrep
3.2.12.1 Tuneller, kulverter, haller og anl. i fjell, steinbrudd 3.920,-
3.2.12.2 Grave- og fyll.arb., enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen 2.500,-
3.2.13 Anlegg av leke/idrett/veger og parkeringsplasser
3.2.13.1 Parkeringsplasser under 5.000 m² 2.500,-
3.2.13.2 Parkeringsplasser over 5.000 m² veger 3.920,-
3.2.13.3 Leke / idrett / veg / parker-plass etc i regulert felt 760,-
3.3 Tiltak, to - trinns behandling
3.3.1 Søknad om rammetillatelse 70 % av 3.2
3.3.2 Søknad om igangsettingstillatelse 50 % av 3.2
3.4 Endring i søknad Min. 800,-. max 12.000,-
3.4.1 Små endr. etter at positivt vedtak er fattet 5 % av fullt gebyr
3.4.2 Store endr. etter at positivt vedtak er fattet 10 % av fullt gebyr
3.4.3 Revidert søknad etter avslag, inns. innen ett år 50 % av fullt gebyr
3.4.4 Fornyelse av tiltak 30 % av fullt gebyr
3.5 Tilleggsgebyr
3.5.1 Dispensasjoner, u. høring 2.500,-
3.5.2 Dispensasjoner, m. høring 5.940,-
Opplysninger/data vedr. eiendommer/bygninger som selges, tas inn etter egen avtale via infoland
3.6 Redusert gebyr Min kr. 800,-
3.6.1 Bygninger regulert til bevaring 50 % av fullt gebyr
3.6.2 Avslag på søknad om tiltak (1-tr) og enkle tiltak 10 % av fullt gebyr
3.6.3 Avslag på søknad om igangsettingstillatelse 2-tr. behandling 40 % av fullt gebyr
3.6.4 Trekking av sak/søknad før saksbehandling er startet 50 % av fullt gebyr
3.6.5 Frivillige lag og organisasjoner 30 % av fullt gebyr
3.6.6 For søknader levert elektronisk /via Byggsøk) 90 % av fullt gebyr
3.7 Behandling av refusjonssaker
1,2 % av regnskap maks. 90.000,-
3.8 Godkjenning av ansvarsrett
Ansvarsrett som selvbygger 2.030,-
3.9 Tvangsmulkt etter PLBL kapittel 32
3.9.1 Stansing av ulovlig arbeid. overskridelse av frist Min. 2.600,- +dagmult
3.9.2 Opphør av ulovlig bruk, overskridelse av frist Min. 2.600,- +dagmult
3.9.3 Fjerning/retting av ulovlig utført arb./ overskridelse av frist Min. 2.600,- +dagmult
3.10 Unntak
Når særlige grunner foreligger kan rådmannen gi fritak for, eller reduksjon, av gebyr etter begrunnet søknad.