Behandling av Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021

Behandling av Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 er behandlet i Formannskapet 24.11. 20 og skal behandles i kommunestyret 14.12.2020. I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

 

Eventuelle innspill sendes postmottak@selbu.kommune.no senest torsdag 10 desember. 
Innkomne innspill vil bli forelagt kommunestyret til orientering. Det er da opp til kommunestyret selv å avgjøre hvordan de vil forholde seg til de innkomne innspillene.  Fremlagte forslag til handlingsprogram samt formannskapets innstillinger er lagt ut på kommunens hjemmeside og på servicetorget i Selbu Rådhus.

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021 (PDF, 11 MB)

Formannskapets innstilling til vedtak handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 (PDF, 172 kB)