Høring - Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Selbu kommune

Høring - Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Selbu kommune

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) legger «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Selbu kommune, Sør-Trøndelag» til offentlig ettersyn, og sender ut på høring. Vedtaket sendes berørte myndigheter og andre interesserte, og kunngjøres offentlig (Med hjemmel i vass- og avløpsanleggslova, forurensningsloven, samt forvaltningsloven § 37.).

Nedenfor finner du saksframlegg og relevante dokumenter, samt politisk protokoll fra førstegangsbehandling av saken PS 53/20 den 27.8.2020.

Alle foreslåtte endringer er markert med gult.

Høringsuttalelse kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller per brev til Selbu kommune, avdeling Plan, Areal og Teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Høringsuttalelse kan også avgis med elektronisk høringsskjema på kommunens nettside.
Frist for å komme med uttalelser til forskriften som er på høring, settes til 13. november 2020.

Ny forskrifter vann- og avløpsgebyrer, Selbu kommune, Trøndelag (PDF, 522 kB)

Saksframlegg - Forskrift vann- og avløpsgebyrer (PDF, 134 kB)