Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, PlanID 2018-000-1 - gbnr. 100/6

Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, PlanID 2018-000-1 - gbnr. 100/6

Høringsfristen settes til 29.10.19.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges planforslag om detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, gbnr. 100/6, PlanID 2018-000-1 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

I henhold til plan-og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges planforslag om detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt, gbnr. 100/6, PlanID 2018-000-1 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker den 27.08.19, sak PS 39/19.

Nedenfor følger relevante plandokumenter, saksframlegg og politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling i planutvalget 27.08.19.

Plankart planforslag Foss-Ola-bekken hyttefelt sist revidert 27.01.2018 (PDF, 340 kB)

Reguleringsbestemmelser Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert 27.01.2018 (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert 27.01.2018 (PDF, 5 MB)

Saksframlegg 1. gangs behandling Foss-Ola-bekken hyttefelt PlanID 2018-000-1 (PDF, 2 MB)

Politisk protokoll ifm 1. gangs behandling planforslag Foss-Ola-bekken hyttefelt 27.08.19 (PDF, 42 kB)

Høringsuttalelse kan sendes elektronisk til postmottak@selbu.kommune.no eller sendes per post til Selbu kommune, avdeling Plan,areal, teknikk, 7580 Selbu.

 

Alternativt kan høringsuttalelse avgis her via elektronisk høringsskjema​