Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Gebyr for arbeid etter Plan og bygningsloven (PBL §33-1) Plansaker
Punkt Tekst Pris
4.1 Generelt
4.1.1 Private planer
Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver.
4.1.2 Krav til den private planen.
Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige (Jf. PLBL §12-3, 4.ledd). Tekniske plankrav er regulert ved sentrale forskrifter gitt til gjeldende PLBL.
4.1.3 Fritak fra gebyr/reduksjon av gebyr
Fra offentlige etater kreves et gebyr som tilsvarer kommunens annonsekostnader, samt materiell til den aktuelle plansaken. Ved forslag om regulering av områder for bevaring, grav- og urnelunder, friluftsområder naturvernområder og offentlige friområder kan bygningsmyndigheten vurdere å gi fritak eller redusert gebyr.
4.1.4 Beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlaget er det arealet av planområdet som fremmes for 1 gangs behandling i det faste utvalg for plansaker. Dersom det faste utvalg for plansaker pålegger forslagsstiller å gjøre tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret
4.2 Reguleringsplaner
Behandling av planprogram
4.2.1 Grunngebyr betales etter planområdets areal: 18.800,-
Behandling av reguleringsplaner
4.2.2 Areal inntil 5.000 m² 18.800,-
4.2.3 Tillegg for areal over 5 daa., inntil 15 daa. 8.310,-
4.2.4 Tillegg for areal over 15 daa., inntil 35 daa. 12.330,-
4.2.5 Areal over 35 daa betales totalt med 46.940,-
4.2.6 Endring av reguleringsplan etter § 12-14 6.220,-
I tillegg til gebyr for Reguleringsplaner kommer Omkostninger ihht. Pkt. 4.7
4.3 Avvisning av planforslaget
Dersom forslaget avvises i løpet av behandlingsprosessen kan bygningsmyndigheten etter søknad redusere gebyret med inntil 50 %. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunes annonsekostnader.
4.4 Tilbaketrekning av plan
Ved skriftlig tilbaketrekning av en plan, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Trekkes planen tilbake etter 1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker betales 75 % av fullt gebyr. Trekkes planen tilbake etter 2. gangs behandling, i det faste utvalget for plansaker betales 75 % av fullt gebyr.
4.5 Tidspunkt for innbetaling
Gebyret må være betalt før planen legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer, før varsling foretas.
Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet for tiltaket.
4.6 Forespørsler
For rene forespørsler betales ikke gebyr.
4.7 Omkostninger
I tillegg til de forannevnte postene må forslagstiller betale 10.290,- som skal dekke annonsekostnadene ved at planen legges ut til offentlig ettersyn og kunngjøring om egen godkjenning, samt en synfaring av planområdet.
4.8 Unntak
Når særlige grunner foreligger kan rådmannen gi fritak for eller reduksjon av gebyr etter begrunnet søknad.