Konsesjon

Konsesjon

Landbrukseiendommer som er bebygd og totalt er mer enn 100 dekar eller har mer enn 35 dekar fulldyrket/ overflatedyrka jord er  konsesjonspliktige. Det vil si at kjøper må ha godkjenning for å kjøpe eiendommen - selv om selger og kjøper er enige om salget.

Les mer om konsesjon 

Landbruksdirektoratet

Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom mv 

Ved overtagelse innad i familien eller kjøp av eiendommer under konsesjonsgrensen brukes 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (LDIR-360B)