Omdisponering og deling

Omdisponering og deling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Les mer hos

Landbruksdirektoratet

Søknad om omdisponering eller deling etter jordlova behandles i Selbu Kommune av Hovedutvalg for samfunnsutvikling.

Dersom det er en grunneiendom som skal deles vil saken også bli behandlet etter Plan- og bygningslova