Salgsbevilling

Salgsbevilling

Generelt

Salgsbevillingen gjelder for salg av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive butikk med salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Kriterier/vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Om søknadsprosessen

Du må søke elektronisk. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknadsskjema for salgsbevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket. Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til kommunen, utvalg for helse og oppvekst. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan gi deg veiledning.

Merknader

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Omsetningsoppgave

Alkoholloven fastsetter at det årlig skal beregnes et gebyr for bevillingen. Det vil beregnes et
gebyr for hvert salgssted/skjenkested foretaket har bevilling for.
I den forbindelse ber vi om at skjema fylles ut og sendes elektronisk til Selbu kommune 
innen 01. mars 2022.
Skjema for innsending av omsetningsoppgave