Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Gjelder for personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Hvis du har overtatt et serveringssted, må du søke om serveringsbevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Det kreves plettfri vandel. Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere at han/hun har nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om serveringsloven. Etablererprøven organiseres av kommunen. Det må også foreligge godkjennelse fra politiet og skattemyndighetene for den som søker bevilling og for daglig leder. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Søknadsskjema for serveringsbevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, innhenter vi uttalelse fra politiet og fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket senest innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt. Når søknaden er mottatt i kommunen, innhenter vi uttalelse fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. 

Merknader

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.