Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet. Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling.

Fast skjenkebevilling

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • all alkoholholdig drikk

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Det kreves uklanderlig vandel.

Søknadsskjema for skjenke- og/eller serveringsbevilling

Om søknadsprosessen

Du må søke elektronisk. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Vedlegg til søknaden:

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet. Søknaden avgjøres som hovedregel av utvalg for helse og oppvekst. Du får skriftlig melding om vedtaket. Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sendes til utvalg for helse og oppvekst i kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. 

Merknader lover og regler

Endringer i bevillinger kan forekomme i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Lover og regler

Alkoholloven

Forvaltningsloven

Serveringsloven

Alkoholforskriften

Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt 3 uker før arrangementet skal avholdes. Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. Søknader mottatt innenfor tidsfristen vil bli behandlet fortløpende.

Ved søknad om bevilling til større arrangement kan behandlingstiden bli lenger. 

Pris pr. enkeltanledning/ambulerende bevilling, kr. 450,- Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse.

Søk om skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Omsetningsoppgave

Alkoholloven fastsetter at det årlig skal beregnes et gebyr for bevillingen. Det vil beregnes et gebyr for hvert salgssted/skjenkested foretaket har bevilling for.
I den forbindelse ber vi om at skjema fylles ut og sendes elektronisk til Selbu kommune innen 01. mars 2022.

Skjema for innsending av omsetningsoppgave