Skogeiers forvalteransvar

Skogeiers forvalteransvar

Skogbruket i Norge er i hovedsak regulert av skogbruksloven.

I skogbruksloven har skogeier fått frihet under ansvar dvs. at det er skogeier som er ansvarlig for at alle tiltak i skog er gjennomført i samsvar med lov og forskrift. Skogeier skal ha oversikt over miljøverdier på eiendommen og om nødvendig avstå fra hogst ut i fra hensyn til miljøet. Skogeier er også ansvarlig for at de som gjennomfører tiltak i skog kjenner til og følger lover og forskrifter. For å sikre og dokumentere at skogbruket skjer i tråd med lover og forskrifter har praktisk talt hele det norske skogbruket vært sertifisert siden år 2000. I sertifiseringen har man konkretisert kravene i lov og forskrift som bl.a. omhandler hensyn ved hogst og skjøtsel av skogen.

Lov om skogbruk

Kilden - Kartløsning som viser miljøverdier

Artskart - Avansert kartløsning

Gårdskart