Kommuneplanens arealdel 2014-2024

Kommuneplanens arealdel 2014-2024

Kommuneplanens arealdel (KPA) er kommunens overordnede kart som viser hvilke formål arealene i kommunen er avsatt til. Til formålene i KPA-kartet er det tilhørende bestemmelser med retningslinjer som sikrer hva som er tillatt innenfor de ulike arealformålene.

Jf. plan- og bygningsloven § 11-5 skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponderingen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

At et areal er avsatt til et formål i kommuneplanens arealdel vil ikke nødvendigvis innebære at området er regulert til dette formålet. Regulering av et området skjer gjennom en egen prosess, og vil vise en mye mer detaljert planlagt bruk av et område.

 

Se kommuneplanens arealdel i kommunens kartinnsyn

Kommuneplanens arealdel - veileder

 

Reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanen der det er forskjell mellom dem:
Reguleringsplaner - regulering av avgrensede områder.