Private reguleringsplaner

Private reguleringsplaner

En reguleringsplan skal være i tråd med kommuneplanens arealdel. Det vil si at formålet et område skal reguleres til er i tråd med det arealformålet som området er avsatt til i kommuneplanens arealdel.

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3.

Dersom du ønsker å regulere et område, eller endre eksisterende reguleringsplan - ta kontakt med kommunens arealplanlegger:

Johanna Marie Lien - tlf: 95073348

 

Hovedtrekkene i en reguleringsplanprosess vil være:

1. Tiltakshaver engasjerer en forslagsstiller/plankonsulent for utarbeiding av reguleringsplanforslaget. Forslagsstiller utarbeider først et planinitiativ som forklarer hovedtrekkene ved reguleringen (jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven §1 Krav til planinitiativet). Planinitiativet oversendes til kommunen før oppstartsmøte.

2. Tiltakshaver, forslagsstiller og representant(er) fra kommunen møtes til et oppstartsmøte. Her vil kommunen komme med sine faglige kommentarer til forslaget. Det skrives referat fra møtet.

3. Utkast til oppstartsdokumenter oversendes kommunen for kvalitetssjekk før plankonsulent kunngjør oppstart av planarbeid til relevante sektormyndigheter, naboer og andre interesserte som blir direkte berørt. Oppstart skal også varsles i lokalavisa. Kommunen publiserer oppstartsvarselet på sine hjemmesider. Frist for innsending av merknader bør være minst fire uker.

4. Etter at fristen for å gi uttalelser til oppstarstvarsel har gått ut utarbeider plankonsulenten et planforslag med reguleringsbestemmelser, plankart, planbeskrivelse med en eventuell konsekvensutredning, samt nødvendige analyser, utredninger og illustrasjoner. Uttalelser som er innsendt ifm oppstartsvarselet skal kommenteres i planbeskrivelsen.

5. Når forslag til reguleringsplan er utarbeidet skal forslaget 1.gangs behandles i Det faste utvalg for plansaker (planutvalget). Dersom planutvalget er positive til planforslaget vedtar de at dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

6. Komplett planforslag sendes på høring til sektormyndigheter, naboer og interesserte som blir direkte berørt. Samt publisert i lokalavis og på kommunens hjemmeside. Høring av reguleringsplan skal ha en frist på minimum seks uker. Kommunen mottar høringsuttalelser og behandler planforslaget ut fra eventuelle merknader, faglige råd og innsigelser. Dette gjøres gjerne i samarbeid med plankonsulent.

7. Deretter skal reguleringsplanforslaget 2.gangs behandles i planutvalget. Dersom utvalget fortsatt er positive til reguleringsplanen sendes planforslaget videre til kommunestyret for endelig vedtak.

8. Sluttvedtaket i kommunestyret skal kunngjøres til sektormyndigheter, naboer og interesserte som blir direkte berørt. Samt kunngjøres i lokalavis og på kommunens hjemmeside. Etter kunngjøring kan vedtaket påklages. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Hva om planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel?

Dersom forslaget til reguleringsplan ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel krever dette i de fleste tilfeller at det utarbeides et planprogram som skal sendes ut med varsel om oppstart. Et planprogram beskriver blant annet hva som skal konsekvensutredes videre i planarbeidet. Et planprogram skal fastsettes av Det faste utvalg for plansaker som en bekreftelse på at plankonsulenten kan gå videre med utarbeidelse av planforslaget. Etter fastsetting av planprogrammet følger reguleringsplanen normal planprosess for detaljregulering.

 

Reguleringsveileder