Bålbrenning - tillatelse å gjøre opp til ild utendørs

Bålbrenning - tillatelse å gjøre opp til ild utendørs

Bålforbud i perioden 15.april - 15. september

Vi har mange forespørsler om bålforbud og hvordan dette skal håndteres. Som vi leser forskriften er det bålforbud i tidperioden 15 april til 15 september. Det betyr at det ikke er lov å gjøre opp ild i eller nærheten skog og annen utmark uten tillatelse fra brann og redningstjenesten. Alle som gjør opp ild gjør dette på eget ansvar og må forholde seg til brannvesenets retningslinjer.

Melding om bruk av ild utendørs

I tidsperioden som faller utenfor angitt tidsrom må forholdene vurdere​s slik at det er trygt og sikkert å gjøre opp ild.

Vi gjengir gjeldende paragraf i Forskrift om brannforebygging.

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

Se også:

Forurensning - Kan jeg brenne hageavfall eller søppel?