Kommunedirektørens ledergruppe i Selbu kommune

Kommunedirektørens ledergruppe i Selbu kommune

 

Kommunedirektør

Oddveig Kipperberg

Mobil: 924 55660

Kommunens øverste administrative leder, og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system

 •  Helhetlig ansvar for saksforberedelse til politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak og for administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.
 •  Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier
 •  Daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging
 •  Overordnet ledelse for følgende virksomheter:
  • Kommunedirektørens stab og støttefunksjoner
  • Servicetorget

HR og kommunikasjon

Anne Overland

Mobil: 9416 49 732

 •  Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier
 •  Økonomi, fag og personalansvar innen området
 •  Drøftinger og forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.
 •  Organisasjonsutvikling/HR
 •  Lederstøtte til ledere i Selbu kommune
 •  Ansvar for Arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget
 •  Oppfølging av politiske vedtak innen området

Økonomi

Anne Grete Bakken Stokmo

Mobil: 472 66 131

 • Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier
 • Ansvar for kommunens økonomi- og finansforvaltning
 •  Utarbeidelse av budsjett/økonomiplan/årsrapporter, finansforvaltning, innkjøpspolitikk, fremleggelse av periodisk regnskap og retningslinjer/reglement/utredninger innenfor økonomiområdet
 •  Oppfølging av økonomistyringen på virksomhetsnivå, herunder budsjettkontroller og tertialrapporter
 •  Oppfølging av kommunens økonomiplan

Oppvekst

Geir Håvard Mebust

Mobil: 900 56 893

 •  Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier
 •  Videreutvikling og nyskaping innen oppvekstområdet/barn og unge, herunder samhandling internt og med eksterne samarbeidspartnere
 •  Økonomi, fag og personalansvar innen området
 •  Ansvar for hovedutvalg for oppvekst
 •  Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området
 •  Overordnet ledelse for følgende virksomheter:
  • Barnehager
  • Grunnskoler
  • Voksenopplæring
  • Flyktningetjenesten
  • Kulturskolen
  • Bibliotek
  • PMTO foreldreveiledning
  • SLT-fritidskonsulent

Helse og omsorg

Ragnhild Wesche Kvål

Mobil: 957 65 674

 • Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier
 •  Videreutvikling og nyskaping innen helse og omsorg, herunder samhandling internt og med eksterne samarbeidspartnere.
 •  Økonomi, fag og personalansvar innen området
 •  Ansvar for hovedutvalg for helse og omsorg
 •  Ansvar for oppfølging av politiske vedtak innen området
 •  Overordnet ledelse for følgende virksomheter:
  • Sykehjem
  • Hjemmetjenesten
  • Helse aktivitet og service
  • Psykisk helse og rus
  • Miljøarbeidertjenesten

Plan, areal og teknikk

Jan Erik Marstad

Mobil: 913 71 797

 •  Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier
 • Videreutvikling og nyskaping innen ansvarsområdet
 •  Ansvar for hovedutvalg for Samfunnsutvikling
 •  Økonomi, fag og personalansvar innen områdene
  • Kommunalteknikk (veg, vann og avløp)
  • Landbruk
  • Skogbruk
  • Arealforvaltning
  • Miljø

Bygg og eiendom

John Renå

Mobil: 975 55899

 • Strategisk ledelse i tråd med kommunens mål og verdier
 •  Videreutvikling og nyskaping innen ansvarsområdet
 •  Oppfølging av kommunens investeringsprosjekter
 •  Økonomi, fag og personalansvar innen områdene
  • Kommunal eiendom
  • Kommunale bygg
  • Renhold
  • Boligforvaltning
  • Prosjektledelse