Selbu ungdomsråd

Selbu ungdomsråd

Selbu Ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som først og fremst angår barn og unge, og komme med innspill og kommentarer i alle saker der oppvekst, skole og fritid er sentralt.

Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. Målet er å jobbe for at Selbu kommune skal bli et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. Saker som omhandler barn og unge skal behandles i Ungdomsrådet før det går videre til politikerne. Rådet er sammensatt av 10 ungdommer i alderen 13-19 år.  

Selbu ungdomsråd består av 8 ungdommer i alderen 13-18 år. Medlemmene velges hver høst for et år i gangen. Det er det sittende ungdomsrådet som er valgkomite. Valg kunngjøres på skolene og i lokal media.

Selbu ungdomsråd 2019/2020
Sigrid Motrøen Øhlen (leder)
Julie Fremstad Nergård (nestleder)
Lovise Therese Holta
Adrian Fremstad Nergård
Hilde Lilletrøen Trondset
Benjamin Storhaug
Ada Bjørkås Myge
Leon Hammerhaug Storvik

Hva er ungdomsråd?

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/

Veileder for ungdomsrådet

Tove Storhaug
Tove.Storhaug@selbu.kommune.no
Tlf.: 957 88 063