Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Hva koster det med oppmåling?

Gebyr for arbeid etter matrikkellova
Punkt Tekst Beløp
2.1 Oppretting av matrikkelenhet
2.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
2.1.1.1 Areal fra 0 - 500 m² 9.150,-
2.1.1.2 Areal fra 501 - 2.500 m² 18.230,-
2.1.1.3 Areal fra 2.501 - 5.000 m² 23.030,-
2.1.1.4 Areal fra 5.001 - 10.000 m² 29.040,-
Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og ihht. samme stadfestede reguleringsplan, reduseres gebyret med 25% av ovenstående fra og med tomt nr. 3.
2.1.1.5 For matrikkelenheter over 10 daa benyttes medgått tid. Minstesats 29.040,-
For kontorforretninger (oppretting av grunneiendom uten markarbeid) beregnes 50% av gebyr i 2.1.1.
2.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Gebyr som for pkt. 2.1.1.
2.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon som for pkt. 2.1.1.
2.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for grunneiendom
2.1.4.1 Volum fra 0 - 2.000 m³ 17.360,-
2.1.4.2 Volum fra 2.001 m³ - økning pr. 1.000 m³ 1.440,-
2.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr 4.320,-
2.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste 9.150,-
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50% gebyr.
2.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammensatte arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid.
2.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres 2.830,-
I tillegg kommer gebyr etter 2.1.1 - 2.1.6 ved avholdt oppmålingsforretning
2.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1.
2.2.2 Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter
Følgende gebyrsats kan gjøres gjeldende 2.200,-
2.3 Grensejustering
2.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Minstegebyr 4.320,-
Dersom dette ikke dekker faktiske utgifter, beregnes gebyret etter anvendt tid.
2.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m³
Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr 4.320,-
2.4 Arealoverføring
2.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
2.4.1.1 Areal fra 0 – 500 m² 11.570,-
2.4.1.2 Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 1.440,-
2.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
2.4.2.1 Volum fra 0 – 500 m³ 11.570,-
2.4.2.2 Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 1.440,-
2.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Faktureres etter medgått tid, minimum 4.570,-
2.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Faktureres etter medgått tid, minimum 2.760,-
2.7 Privat grenseavtale
Faktureres etter medgått tid, minimum 2.760,-
2.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Maksimalsatser reguleres av Statens Kartverk.
2.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 210,-
2.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 410,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
2.9 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven
2.9.1 - feltarbeid 1.150,-
2.9.2 - kontorarbeid 860,-
Reisekostnader og forbruk av merkemateriell er inkludert i timeprisen.
2.10 Tinglysing / andre kostnader
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til Selbu kommunes gebyrer.
Dokumenter sendes til tinglysning først når gebyrer er fullt innbetalt.
Kostnader som kommunen påføres ved innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.
2.11 Urimelig gebyr
Rådmannen kan etter søknad/klage fastsette et passende gebyr, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader Selbu kommune har hatt (jf. forskriftens § 32, 1. ledd).
2.12 Nedsatt gebyr etter Matrikkellova
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal Selbu kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.
Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriftens § 18, 3. ledd.
Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai. Dersom nødvendig atkomstveg er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegen er åpnet etter vinterstenging.
2.12.1 Frivillige lag og organisasjoner: 30 % av fullt gebyr
2.13 Betalingstidspunkt
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.
2.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
2.15 Skriving av skjøte i oppmålingssaker, der alt er avklart på forhånd
Skriving av skjøte i oppmålingssaker, beregnes til 1 time kontorarbeid, se 2.9.2
2.16 Eierseksjoneringsloven
Gebyrsatsene gjelder saksbehandling i medhold av lov om Eierseksjonering av 16.06.2017 nr 65, og er hjemlet i eierseksjonsloven §15. Gebyrene er inklusive utskrift av matrikkelbrev og evt. befaring.
Tinglysningskostnader kommer i tillegg.
2.16.1 Seksjonering av nybygg 1-4 seksjoner 9.530,-
2.16.2 Tillegg seksjonering over 4 seksjoner, pr. seksjon 480,-
2.16.3 Seksjonering eksisterende bygg og reseksjonering. 14.290,-
2.16.4 Tillegg seksjonering over 4 seksjoner, pr. seksjon 480,-
2.16.5 Avslag seksjoneringssak - 50% av ordinært gebyr.
2.16.6 Seksjoneringssak trekkes - 50% av ordinært gebyr.
2.16.7 Sletting/oppheving av seksjonssameie 4.760,-
5 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker: FOR-2011-12-14-1336
5.1 Delingssøknad, Jordlova § 12: 2.000,-
5.2 Konsesjon for erverv av fast eiendom, Konsesjonslova 5.000,-