Saker til høring og offentlig ettersyn

Saker til høring og offentlig ettersyn

Nedenfor er en oversikt over aktuelle saker til høring

Du kan sende inn innspill på høringer med

eDialog eller Skjema for svar på høring

Høringsfrist: 20.08.2020.

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) legger følgende ut til offentlig ettersyn, og sender på høring: Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Vedtaket sendes berørte myndigheter og andre interesserte, og kunngjøres offentlig. (Med hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-6, jf. forurensningsloven § 9, samt forvaltningsloven § 37.)