Høring - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2020

Høring - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2020

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) legger revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - med ny lokal forskrift i 2020, ut til offentlig ettersyn, og sender ut på høring, i seks uker. Vedtaket sendes berørte myndigheter og andre interesserte, og kunngjøres offentlig (med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, motorferdselloven, samt forvaltningsloven § 37).

Nedenfor finner du saksframlegg og relevante dokumenter, samt politisk protokoll fra førstegangsbehandling av saken i HUSU PS 58/20 den 01.10.2020.

 

Høringsuttalelse kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller per brev til Selbu kommune, avdeling Plan, Areal og Teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Høringsuttalelse kan også avgis med elektronisk høringsskjema på kommunens nettside.


Frist for å komme med uttalelser til forskriften som er på høring, settes til 24. november 2020.

 

Spørsmål om høringen kan rettes til Erik Brenna: erik.brenna@selbu.kommune.no, 40408436.

 

Høringsdokumenter

 

Høringsbrev (PDF, 141 kB) 

 

Mottakerliste (PDF, 76 kB)

 

Saksframlegg - 1. gangs behandling - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift - oktober 2020 (PDF, 242 kB)

 

Protokoll med vedtak fra HUSU 01.10.2020 (PDF, 120 kB)

 

01 2020 Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter Selbu - oppdatert 20201001.pdf (PDF, 132 kB)

  • Endringer fra tidligere forskrift er markert i grønt, og det som ble endret i vedtak i HUSU 01.10.2020 før høringen er merket blått.

 

02 Kart hele - oppdatert til høring 20201001 - redusert.pdf (PDF, 6 MB)

  • Oppdatert til høringen for å tydeligere vise hvilke traseer som er på høring. Denne filen finnes også i ukomprimert utgave på 1x1 meter og 50 mb størrelse, som du kan få dersom denne versjonen ikke er god nok til ditt bruk.

 

03 Generelle merknader for alle traseene 20200929a.pdf (PDF, 439 kB)

 

04 Oversikt konsekvensanalyse og vurdering alle løyper 20200929a.pdf (PDF, 18 MB)

 

05 Statistikk 20200928.pdf (PDF, 128 kB)

 

06 Kart alle traseer - korrekt ettersendt 20200930.pdf (PDF, 16 MB)

  • Oppdatert til høringen fordi noen kart manglet i saksframlegget.

 

07 Kartlagte friluftsområder.JPG (JPG, 131 kB)

 

08 FM Nordland klagebehandling rekreasjonsløpenett for snøscooter 20200224.pdf (PDF, 6 MB)

 

09 2017 Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter Selbu.pdf (PDF, 128 kB)

10 2017 Konsekvensanalyse løyper.pdf (PDF, 11 MB)

 

11 Lierne - VEDTATTE_Retningslinjer for tilknytningsløyper 10.12.18.pdf (PDF, 134 kB)

 

12 Naturmangfoldvurderinger - alle nye og endrete traseer (separate dokumenter) (ZIP, 4 MB)

 

Små korreksjoner 23.11.2020:

 

Det har sneket seg inn en liten feil i statistikken, ved at de to øverste cellene i Excel-regnearket hadde falt ut fra summeringen (tilførselsløypene TA01N01 og TA01N02 på samlet 1,89 km). Denne tabellen erstatter derfor tilsvarende tabell i vedlegg 3 og 5:

Miljø - Motorferdsel - Rekreasjonsløper - Høring 2020 - Oppdatert statistikk 20201123  

Det manglet også tegnforklaring for heltrukken blå linje i oversiktskartet (vedlegg 2), som er foreslåtte nye traseer, med tidsbegrensning. Denne tegnforklaringen erstatter derfor tegnforklaringen i vedlegg 2:

Miljø - Motorferdsel - Rekreasjonsløyper - Høring 2020 - Tegnforklaring oversiktskart vedlegg 2