Saker til høring og offentlig ettersyn

Saker til høring og offentlig ettersyn

Nedenfor er en oversikt over aktuelle saker til høring

Du kan sende inn innspill på høringer med

eDialog eller Skjema for svar på høring

Endringene gjelder fleksibel åpning og stenging av enkelte løyper/områder av hensyn til reindrift, og at tilførselsløypene kun kan benyttes av brukere med tilknytning til de aktuelle hus/fritidsboliger og hyttefelt som disse leder til.

Vi skal revidere Selbus trafikksikkerhetsplan! 

I den forbindelse ønsker vi at alle som har forslag til fysiske tiltak som kan bedre kommunens trafikksikkerhet sender inn sine tanker og ideer til oss. Dette må gjøres via et enkelt skjema her:

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur har bedt om en utredning av femdagers skoleuke. Saken er utredet og skal opp til politisk behandling i hovedutvalget 9. juni og i kommunestyret 28. juni 2021.

Saken sendes derfor på høring, slik at aktuelle interessenter kan komme med innspill før den politiske behandlingen. Høringssvarene vil automatisk legges som vedlegg i saken.

Melding om vedtak - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2021

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 er behandlet i Formannskapet 24.11. 20 og skal behandles i kommunestyret 14.12.2020. I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

 

Høringsfrist: 20.08.2020.

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) legger følgende ut til offentlig ettersyn, og sender på høring: Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Vedtaket sendes berørte myndigheter og andre interesserte, og kunngjøres offentlig. (Med hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-6, jf. forurensningsloven § 9, samt forvaltningsloven § 37.)