Saker til høring og offentlig ettersyn

Saker til høring og offentlig ettersyn

Nedenfor er en oversikt over aktuelle saker til høring

Du kan sende inn innspill på høringer med

eDialog eller Skjema for svar på høring

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 er behandlet i Formannskapet 24.11. 20 og skal behandles i kommunestyret 14.12.2020. I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

 

Høringsfrist: 20.08.2020.

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) legger følgende ut til offentlig ettersyn, og sender på høring: Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Vedtaket sendes berørte myndigheter og andre interesserte, og kunngjøres offentlig. (Med hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-6, jf. forurensningsloven § 9, samt forvaltningsloven § 37.)

Selbu kommunestyre vedtok den 04.11.2019 å sende revidering av forskrift om politivedtekt for Selbu kommune på høring.

 Høringsfristen settes til 29.10.19.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

Høringsfristen settes til 29.10.19.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges planforslag om detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, gbnr. 100/6, PlanID 2018-000-1 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.