Aktuelt

Fin omtale i en artikkel fra tidsskriftet Kommunalteknikk

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 er behandlet i Formannskapet 24.11. 20 og skal behandles i kommunestyret 14.12.2020. I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

 

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.  

Nå kan du søke om motorferdsel i utmark. Dersom du ønsker søknaden behandlet innen nyttår, er fristen for å søke utsatt til 25. november 2020 (fra vanlige 15. november).

Helse- og omsorgsplan 2020-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 19. oktober.

På grunn av smittesituasjonen i regionen avlyses den planlagte åpne omvisningen i nytt Selbu sykehjem i morgen 6. november. Åpningen vil nå kun omfatte inviterte gjester. Vi håper å få til omvisning for de som ønsker det på et senere tidspunkt. 
 
 

Årets 17 i Selbu er nå avsluttet og det er foretatt trekning av uttrekkspremier.
265 personer har vært på 10 eller flere poster og deltok  i trekningen!
37 personer har vært på alle 32 poster som lå inne i Trimpoengappen (17 i Selbu / Selbu O-klubb)

 

Ytterdøra ved legekontoret er ikke lenger stengt - dette for å unngå at folk blir stående ute og fryse.
MEN: Vi har fortsatt en pågående pandemi, og legekontoret er bare åpent for personer som har FORHÅNDSBESTILT time.
Ber derfor om at INGEN oppsøker Selbu legekontor uten å ha gjort avtale om dette på forhånd.

https://www.selbulegekontor.no/

 

Som et ledd i arbeidet med handlingsplan Vold i nære relasjoner, arrangeres Trygghetsuka i uke 48. 
På grunn av covid-19 er programmet lagt opp til at mye kan følges digitalt.
Målet er å øke kompetansen om Vold i nære relasjoner til alle i kommunen.

Frist for å komme med innspill er 09.11.20.

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.