Kommuneplanens arealdel 2024-2034 - Selbu kommune

Kommuneplanens arealdel 2024-2034

Kommuneplanens arealdel 2024-2034

Høsten 2021 starter revideringen av kommuneplanens arealdel (KPA)!

Kommuneplanens arealdel (KPA) er kommunens overordnede kart som viser hvilke formål arealene i kommunen er avsatt til. Til formålene i KPA-kartet er det tilhørende bestemmelser med retningslinjer som sikrer hva som er tillatt innenfor de ulike arealformålene. Kommuneplanens arealdel legger føringer for videre utvikling og regulering av arealene i kommunen.

Klikk på punktene under for å lese mer informasjon.

Ønsker du hjelp med å sende inn innspill eller har andre spørsmål?

Dersom du ønsker hjelp og råd til utfylling av skjema kan du kontakte kommunens arealplanlegger for å avtale møte: Johanna Marie Lien, tlf: 95073348. E-post: johlie@selbu.kommune.no