Melding om vedtak - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2021

Melding om vedtak - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2021

Melding om vedtak - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2021

Kommunestyret i Selbu kommune vedtok 01.03.2021 (sak 3/21) reviderte rekreasjonsløyper for snøscooter. Nedenfor kan du laste ned alle nødvendige dokumenter (som saksutredningen, høringen, saksframlegget og vedtak for 2. gangs behandling). Du kan også finne dette via kommunens innsynsløsning. Selve saken, med kart og saksutredning, ligger sammen med høringen som pågikk fram til 24. november 2020 (1. gangs behandling).

Klagefrist settes til 23.04.2021 (noe forskjøvet grunnet påskeferien).

Merk:

Ved henvendelser må du referere til nummereringen av traseer slik den var i saksutredningen, høringen og vedtakene. Dette finner du under 1. gangs behandling nedenfor, med tilhørende kart. Til opplysning er det ut fra vedtaket laget nytt kart og forskrift med helt ny nummerering av løyper (redaksjonelle endringer).

Klager til saken rettes til Selbu kommune, Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu, eller sendes elektronisk til postmottak@selbu.kommune.no (merkes med tittel: Klage rekreasjonsløyper), alternativt kan du klage via elektronisk skjema (øverst på forrige side).

Vi oppfordrer til å skrive så ryddig og konkret som mulig, gjerne med oppsummerende punktlister. Opplys ditt fulle navn, og vær konkret om lokaliteter (f.eks. benytt gårds- og bruksnummer eller adresse).

 

1. gangs behandling - høring (avsluttet)

 

Her finner du saksutredningen, kart og andre saksforberedende dokumenter som var ute på høring.

Nummereringen av traseer i dette kartet (PDF, 6 MB) og disse dokumentene er det du skal bruke ved henvendelser til kommunen i en eventuell klage:

Saksframlegg og høringsdokumenter

Til opplysning er det også laget nytt kart (nedenfor) og ny forskrift med helt ny nummerering av løyper (redaksjonelle endringer).

 

 

2. gangs behandling - melding om vedtak

 

Her finner du melding om vedtak etter høringen (2. gangsbehandling) i kommunestyret 01.03.2021, samt saksframlegget, høringsinnspill, samt oppsummering av høringsinnspillene med administrasjonens vurderinger. Vedlegget "Statistikk" viser oppdaterte konsekvensverdier/konfliktnivåer for hver trasé etter høringen, og hvilke traseer som i høringen er varslet påklaget, og årsak (i stikkordsform). 

Nummereringen av traseer her samsvarer med dokumentene som var på høring, men nederst finner du et nytt kart med ny nummerering, som du ikke skal bruke ved henvendelser til kommunen.

01  Melding om vedtak (med informasjon om klagefrist m.m.) (PDF, 150 kB)

02  Adresseliste (PDF, 79 kB)

     Liste over alle berørte parter (privatpersoner) kan du få ved henvendelse til kommunen.

03  Saksframlegg:

      a) Saksframlegg uten vedlegg (PDF, 395 kB)

      b) Saksframlegg med alle vedlegg samlet i én fil (PDF, 12 MB)

      Vedlegget "Statistikk" finnes også med oppdatert utseende og i Excel-format her:

      "Statistikk 20210125 - oppdaterte farger i første kolonne - ellers likt" (XLSX, 17 kB)

04  Saksprotokoll kommunestyret 2021-03-01 (PDF, 168 kB)

 

Hvordan ser jeg hva som ble vedtatt endret i forskriften etter høringen?

 

Forslaget til forskrift (som var på høring) finner du under 1. gangs behandling ovenfor. Du sammenligner dette med vedtaket under 2. gangs behandling for å se hva som er endret gjennom politisk vedtak.

Kort sagt er følgende endret:

 • Trasé E14 og E15 fra Vekta til Gråvatnet ved Stjørdalsgrensen er tatt ut (nordøst i kommunen).
 • Trasé A04N01 gjennom hyttefeltet ved Rensjøen er tatt ut.
 • Trasé B18 over Sørungen får fartsgrense 20 km/t.
 • Mindre justeringer:
  • Avkorting av tilførselsløype TA04N02 ved Rensjøen (140 meter).
  • Liten omlegging av E01 rundt tømmerlunne sørøst for Blisjimyra ved Selbuskogen skisenter (i Stjørdal kommune, utenfor Selbu kommunes myndighetsområde).

(For å se alle endringene fra løypene som ble vedtatt i 2017, kan du sammenligne med dette kartet (PDF, 23 MB), og se forskriften som nå oppheves og erstattes her.)

 

Følgende forskrift og kart er laget ferdig slik det er blitt i tråd med vedtak, og med ny nummerering av traseer. Husk å bruke trasénumrene fra dokumentene ovenfor ved henvendelse til kommunen.

05  Ny forskrift med ny nummerering. (PDF, 128 kB) 

      Fargene viser hvor det er endret fra 2017.
      Den er også allerede publisert på Lovdata.

06  Oppdatert løypekart med ny nummerering:

      Nytt løypekart alle løyper med tilførselsløyper (PDF, 15 MB)

      Løypekartet kan lastes ned med best mulig kvalitet her (PDF, 43 MB)

      Løypekartet kan også lastes ned som bilde her (PNG, 19 MB)

 

Merknader

 1. Deler av trasé E01 er i Stjørdal kommune, utenfor Selbu kommunes myndighetsområde. Denne kan altså ikke vedtas av Selbu kommune, men er saksutredet. Videre avklaringer rundt etablering av denne kan bare gjøres av Stjørdal kommune.
 2. Kommunestyrets vedtak innebærer at noe mer skal saksutredes i etterkant (viser til vedtaket). Blant annet skal sikkerheten (skred, is o.l.) utredes i tråd med Miljødirektoratets veileder, samt at en ønsker begrenset adkomst til tilførselsløypene (kun hytteeierne og deres familier skal få benytte disse fram til hytta). Sistnevnte avgrensning er det anledning til, forutsatt at det gjennomføres ny høring, jamfør brev med avgjørelse fra Klima- og miljødepartementet til Fylkesmannen i Troms datert 04.10.2017 (ref. 16/3224, dokument 2777/2021 i Selbu kommunes arkiv). 
 3. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for etablering av tilførselsløyper, og disse vil gå gjennom politisk behandling i løpet av 2021. Det vil si at det blir definert hvilke krav kommunen stiller for å behandle søknader om tilførselsløyper, og legge dem til i forskriften. Alle endringer av forskriften krever politiske vedtak, og blir sendt ut på høring.
 4. Sammen med kommende høring om å avgrense adkomst til tilførelsløypene, vil det også foreslås å legge til følgende tekst til lokal forskrift § 4, bokstav b: "Åpning kan ikke skje før det er drøftet med reindrifta." Dette har vært foreslått både uformelt under saksutredningen og i høringssvar fra reindriften, men ble av ulike grunner ikke behandlet i kommunestyrets vedtak.

 

Kunngjøring, klageadgang og innsynsrett

Kunngjøringen skjer i tråd med plan- og bygningslovens §12-12 fjerde og femte ledd.

Etter forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages til kommunen, og klagefristen er 3 uker fra du mottok dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes, og skal nevne vedtaket det klages over. Dersom kommunen avslår klagen, vil den bli behandlet av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) eller en Settestatsforvalter (et annet fylke). Forvaltningsloven kapittel VI gjelder likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Etter forvaltningslovens § 18 er det innsynsrett i sakens dokumenter.

 

Spørsmål?

Kontakt ansvarlig saksbehandler Erik Brenna (40 40 84 36, erik.brenna@selbu.kommune.no), tjenesteleder Jan Erik Marstad (91 37 17 97, janerik.marstad@selbu.kommune.no), eller sentralbordet/postmottaket (73 81 67 01, postmottak@selbu.kommune.no). Alle klager og innspill skal sendes til postmottaket, per post, eller leveres til servicekontoret.